Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IN/01 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 077 40 64 400, faks: +48 077 40 64 444 ,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
IN/01
KARTA USŁUGI
DECYZJA O ZAJĘCIU PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT, UMIESZCZENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB URZĄDZENIA NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO ORAZ REKLAMY

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków, udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827z późn. zm.).

6. Uchwała Nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 28 czerwca 2013 r., poz. 1543 ).

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
 2. termin rozpoczęcia i zakończenia, lokalizację, powierzchnię i cel zajęcia pasa drogowego,
 3. dane osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót, w tym za zabezpieczenie i oznakowanie,
 4. numer telefonu wnioskodawcy,
 5. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 6. projekt organizacji ruchu na czas robót zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 7. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 8. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy albo prowadzonych robotach właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Opłaty

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

§ 1. Opłaty pobierane przez Gminę Zdzieszowice za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach inne niż w pkt 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego drogi gminnej, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

l.p.

Element pasa drogowego

Wysokość stawki

1

Jezdnia - przy zajęciu do 20% szerokości jezdni

2,50 zł

2

Jezdnia - przy zajęciu od 20% do 50% szerokości jezdni

5,00 zł

3

Jezdnia - przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni

7,00 zł

4

Chodnik, zatoki autobusowe, place, ścieżki rowerowe i parkingi

5,00 zł

5

Pozostałe elementy pasa drogowego m.in.: rów, pobocze

2,00 zł

§ 3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których mowa wyżej w §1 pkt 2, ustala się następujące stawki roczne opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:

l.p.

Miejsce lokalizacji

Wysokość stawki

1

Poza obszarem zabudowanym

20,00 zł

2

W obszarze zabudowanym

40,00 zł

3

Na obiekcie inżynierskim

200,00 zł

§ 4. 1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego, o którym mowa wyżej w §1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

l.p.

Rodzaj obiektu budowlanego

Wysokość stawki

1

Pochylnia i platforma dla osób niepełnosprawnych

0,01 zł

2

Obiekty budowlane pod pojemniki na odpady komunalne i do segregacji np.: wiaty

0,01 zł

3

Obiekty handlowe i usługowe

0,50 zł

4

Inny

0,50 zł

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1m2 powierzchni reklamy w wysokości 1,50 zł za każdy dzień zajęcia. W przypadku reklamy kilkustronnej, liczona jest powierzchnia każdej strony.

§ 5. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego, o którym mowa wyżej w §1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

l.p.

Cel zajęcia

Wysokość stawki

1

Parking zastrzeżony na prawach wyłączności

0,50 zł

2

Umieszczenie pojemnika na odpady komunalne i do segregacji

0,01 zł

3

Inny

0,50 zł

Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni, od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach – konto w B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001 lub w kasie Urzędu.

Opłata skarbowa:

 • 17,00 zł- od pełnomocnictwa

opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach – konto w B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski Zdzieszowice
Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
II piętro pokój nr B-205
tel. 077 40 64 452
godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy składać w Urzędzie Miejskim.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego na 1 dzień.

2. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

3. Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i po protokolarnym przekazaniu terenu przez zarządcę drogi.

4. Za zajęcie pasa drogowego:

 • bez zezwolenia zarządcy drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10- krotności opłaty ustalanej w Uchwale Nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFWniosek o wydanie decyzji o zajęcie pasa drogowego

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Kierownik Referatu Sabina Kurdyna 18.01.2018 r.

Sprawdził:

Zastępca Burmistrza Zdzieszowic: Artur Gasz

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska