Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IN/01 - Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

KARTA USŁUGI

IN/01

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 470 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 124)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków, udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1264)
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
 • uchwała Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 9 marca 2020 r., poz. 857)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie
 • termin rozpoczęcia i zakończenia, lokalizację, powierzchnię i cel zajęcia pasa drogowego
 • dane osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót, w tym za zabezpieczenie i oznakowanie
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
 • projekt organizacji ruchu na czas robót zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy albo prowadzonych robotach właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Opłaty

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

§ 1. Opłaty pobierane przez Gminę Zdzieszowice za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach inne niż w pkt 1-3

§ 2. 1. Za zajęcie 1m² pasa drogowego drogi gminnej, o której mowa w §1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

lp.

Element pasa drogowego

Wysokość stawki

1

Jezdnia – przy zajęciu poniżej 20% szerokości jezdni

2,50 zł

2

Jezdnia – przy zajęciu od 20% do 50% szerokości jezdni

5,00 zł

3

Jezdnia – przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni

7,00 zł

4

Chodniki, zatoki postojowe i autobusowe, place, ścieżki rowerowe i parkingi

5,00 zł

5

Pozostałe elementy pasa drogowego m.in.: rów, pobocze, pas zieleni

2,00 zł

 2. Za zajęcie 1m² pasa drogowego, o którym mowa wyżej w §1 pkt 1 w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 0,20 zł.

§ 3. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń (innych niż telekomunikacyjne), o których mowa wyżej w §1 pkt 2, ustala się następujące stawki roczne opłat za 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:

lp.

Miejsce lokalizacji

Wysokość stawki

1

Poza obszarem zabudowanym

20,00 zł

2

W obszarze zabudowanym

40,00 zł

3

Na obiekcie inżynierskim

200,00 zł

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa wyżej w §1 pkt 2, ustala się następujące stawki roczne opłat za 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:

lp.

Miejsce lokalizacji

Wysokość stawki

1

Poza obszarem zabudowanym

10,00 zł

2

W obszarze zabudowanym

10,00 zł

3

Na obiekcie inżynierskim

20,00 zł

§ 4. 1. Za zajęcie 1m² pasa drogowego, o którym mowa wyżej w §1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

lp.

Rodzaj obiektu budowlanego

Wysokość stawki

1

Pochylnia i platforma dla osób niepełnosprawnych

0,01 zł

2

Obiekty budowlane pod pojemniki na odpady komunalne i do segregacji np.: wiaty

0,01 zł

3

Izolacja budynku

0,01 zł

4

Obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej

0,20 zł

5

Obiekty handlowe i usługowe

0,50 zł

6

Inne

0,50 zł

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1m² powierzchni reklamy w wysokości 1,50 zł za każdy dzień zajęcia. W przypadku reklamy kilkustronnej, liczona jest powierzchnia każdej strony.

§ 5. Za zajęcie 1m² pasa drogowego, o którym mowa wyżej w §1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

lp.

Cel zajęcia

Wysokość stawki

1

Parking zastrzeżony na prawach wyłączności

0,50 zł

2

Umieszczenie pojemnika na odpady komunalne i do segregacji

0,01 zł

3

Związany z infrastrukturą telekomunikacyjną

0,20 zł

4

Inny

0,50 zł

Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - konto w B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001 lub w kasie Urzędu.

Opłata skarbowa:
    • 17,00 zł - od pełnomocnictwa

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - konto w B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001. 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
II piętro pokój nr B-205
tel. 77 40 64 452
e-mail
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy składać w Urzędzie Miejskim.

Uwagi i informacje dodatkowe

 1. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego na 1 dzień.
 2. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 3. Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i po protokolarnym przekazaniu terenu przez zarządcę drogi.
 4. Za zajęcie pasa drogowego:
 • bez zezwolenia zarządcy drogi
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi
 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej w Uchwale Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 9 marca 2020 r., poz. 857).

Formularze wniosków i druki do pobrania

PDFwniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (122,97KB)

Opracowała: Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych - Sabina Kurdyna; 19.01.2022 r.

Sprawdził: Zastępca Burmistrza Zdzieszowic - Artur Gasz

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska