Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GMR/01
KARTA USŁUGI
ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

 

Podstawa prawna

Art. 96 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm./.

Wymagane dokumenty

Wniosek z uzasadnieniem oraz podaniem celu podziału /składa osoba mająca interes prawny/.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

1/ tytuł prawny stwierdzający prawo do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;

2/ wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;

3/ decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;

3a/ pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;

4/ wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;

5/ protokół z przejęcia granic nieruchomości;

6/ wykaz zmian gruntowych;

7/ wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;

8/ mapę z projektem podziału.

Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, dokumenty wymienione powyżej w pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pok. A-108
tel. (0-77) 40 64 440 fax (0-77) 40 64 444
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 od otrzymania decyzji .

Odwołanie zwolnione od opłat.

Uwagi i dodatkowe informacje

W przypadku dokonywania podziałów nieruchomości, o których mowa w art 93 ust. 2a i art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, we wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości, należy wskazać cel dokonania podziału nieruchomości.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFwzór wniosku (39,28KB)

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracował:

Michał Kilisz 2017-06-23

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 2017-06-28