Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OR/04 - Udostępnianie informacji publicznej

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
OR/04
KARTA USŁUGI
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r, poz. 2058 z późn. zmianami)

 • ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz 352)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r, poz 23 z późn. zmianami)

 • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz. 446)

 • Statut Gminy Zdzieszowice – Uchwała Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 4 grudnia 2015r, poz. 2763)

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk do pobrania i wypełnienia)

 • Wniosek powinien zawierać: oznaczenie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej, dane teleadresowe wnioskodawcy, zakres żądanych informacji, sposób oraz formę udostępnienia i przekazania informacji, podpis wnioskodawcy.
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak skuteczne doręczenie właściwej odpowiedzi na wniosek jest uzależnione od zawarcia prawidłowych danych wskazanych powyżej.

Forma załatwienia

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

 • udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,
 • decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
 • decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.
Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Urząd Miejski w Zdzieszowicach ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takiej sytuacji:

 • W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Urząd Miejski w Zdzieszowicach wydaje powiadomienie o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej;
 • Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:

- uiścić opłatę – wówczas wnioskowana informacja udostępniona jest wnioskodawcy niezwłocznie,

- zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie,

- wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu;

W przypadku, gdy wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za udostępnienie informacji publicznej, nie wycofa wniosku, ani nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej, Urząd Miejski w Zdzieszowicach udostępnia wnioskowaną informację publiczną i wydaje postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej;

Wnioskodawca może dokonać opłaty Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w Gogolinie mieszczącego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu, określając przedmiot opłaty;

Urząd Miejski w Zdzieszowicach na prośbę wnioskodawcy może wystawić fakturę VAT.

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34

sekretariat – pok. B-10 (budynek B, parter)
tel. (0 77) 40 64 400 fax (0 77) 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
pokój B-06 (budynek B, parter)
tel. (0 77) 40 64 407 fax (0 77) 40 64 444
godziny urzędowania: 
poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć, wnioskodawcy przysługują następujące środki zaskarżenia:

 • na postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia;
 • do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Środki zaskarżenia określone powyżej nie podlegają opłatom.

W przypadku bezczynności Organu w sytuacji złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawcy służy skarga składana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
za pośrednictwem Organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi. Wniesienie skargi na bezczynność nie wymaga wcześniejszego wyczerpania środków zaskarżenia. Wniesienie skargi na bezczynność nie jest ograniczone terminem.

Uwagi i dodatkowe informacje

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego
 • wglądu do dokumentów urzędowych
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (Sesje Rady Miejskiej, posiedzenia stałych komisji)

Udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych, w szczególności o:

 • projektach aktów normatywnych
 • podmiotach pełniących funkcje publiczne mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
Informacja, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej (59,26KB)

Druk jest również do pobrania w miejscu załatwienia sprawy tj.
Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. B. Chrobrego 34
sekretariat – pok. B-10 (budynek B, parter)
pok. B-06 (budynek B, parter)

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Anna Kwiecień 26.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 26.09.2016