Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OR/02 - Wnoszenie skarg i wniosków

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
OR/02
KARTA USŁUGI
WNOSZENIE SKARG I WNIOSKÓW

 

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz.483 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz.46)

Zarządzenie Nr SG.120.12.2016 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2016r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Wymagane dokumenty

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. skarga opatrzona podpisem elektronicznym).

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku ustnie do protokołu wymagana jest osobista obecność skarżącego/wnioskodawcy wraz z dokumentem tożsamości. Protokół podpisują wnoszący skargę/wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi/wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Opłaty

brak

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
ul. B.Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

Termin załatwienia sprawy

Organ właściwy do załatwienia skargi/wniosku powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ zobowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi i dodatkowe informacje

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez:
1) Burmistrza, Zastępcę Burmistrza - w każdy poniedziałek od godz. 14:00 do godz. 16:00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;
2) Sekretarza - codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30;
3) Kierowników Referatów oraz pozostałych pracowników - codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Formularze wniosków
i druki do pobrania
PDFProtokół przyjęcia ustnej skargi/wniosku (38,88KB)

 

Opracowała:

Aleksandra Bukowińska; 04.12.2017r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 05.12.2017r.