Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fn-P/10 - Ulgi lokalne

KARTA USŁUGI

Fn-P/10

Ulgi lokalne

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz.708 z późn. zm.)
  • art. 15 zzzh ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie  informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek: o udzielenie ulgi w spłacie podatku  (odroczenie lub rozłożenie na raty, lub umorzenie zaległości podatkowej) wraz z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi informacje zawarte we wniosku.

Podmiot (podatnik) ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy (Burmistrzowi Zdzieszowic) wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - na formularzu  nr 1 (druk do pobrania poniżej);
3) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości - w przypadku pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w:
a) rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), jeżeli do ustalenia wartości pomocy de minimis konieczne jest ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy,
b)rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8).

Podmiot (podatnik) ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie oraz pomocy de mimimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, na formularzu  nr 2 (druk do pobrania poniżej).

Podmiot (podatnik) ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji na formularzu:

- nr 3 - w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- nr 4 - w przypadku ubiegania się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- nr 5 - w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków,
(druki do pobrania poniżej).

Opłaty

Brak.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat
osoby fizyczne: pokój nr A-017;  nr tel. 77 40 64 423, 77 40 64 432, 77 40 64 443
osoby prawne: pokój nr  A-016;  nr tel. 77 40 64 422

Termin załatwienia sprawy

Decyzję wydaje organ podatkowy w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Decyzja jest dostarczana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.
Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciwko decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi i informacje dodatkowe

Wnioski  można składać w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO (65,97KB)).

Formularze wniosków i druki do pobrania

PDFnr 1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. - Dz.U. poz. 1543) (3,75MB)

PDFnr 2 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWIE (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. - Dz.U. Nr 121, poz. 810) (54,81KB)

PDFnr 3 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE (załącznik 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. - Dz.U. poz. 238) (171,45KB)

PDFnr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE (załącznik 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. - Dz.U. poz. 238) (33,94KB)

PDFnr 5 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ ZWIĄZANĄ Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 ORAZ JEJ SKUTKÓW (załącznik 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2020 r. - Dz.U. poz. 1338) (100,03KB)

Usługa jest dostępna elektronicznie

Opracowała: Kierownik Referatu Podatków i Opłat - Dorota Sulik; 21.01.2021 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska; 14.04.2021 r.