Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne

KARTA USŁUGI

Fn-P/02

Podatek rolny - osoby prawne

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 333)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2111)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 974)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 562)
 • PDFUchwała Rady Miejskiej Nr XV/118/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. (1,36MB) w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych - zał. nr 5 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 3 grudnia 2015 r. poz. 2714) - formularz stosowany od 2016 roku do 30.06.2019 r.
 • PDFRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105) (950,13KB) - załączniki nr 5-7 - formularze obowiązują do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019r. (do pobrania na dole strony)
 • PDFUchwała Rady Miejskiej Nr XV/117/2015 z dnia 25 listopada 2015r. (337,33KB) w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 3 grudnia 2015 r. poz. 2713)

Stawki podatkowe

Stawki na rok 2019

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 110,00 zł/ha przel.

- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 220,00 zł/ha

Stawki na rok 2020

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 125,00 zł/ha przel.

- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 250,00 zł/ha

Stawki na rok 2021

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 135,00 zł/ha przel.

- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 270,00 zł/ha

Stawki na rok 2022

* stawka dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 153,70 zł/ha przel. (stanowiąca równowartość pieniężną 2,5 q żyta)

* stawka dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 307,40 zł/ha (stanowiąca równowartość pieniężną 5 q żyta)

Stawki na rok 2023

* stawka dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 185,125 zł/ha przel. (stanowiąca równowartość pieniężną 2,5 q żyta)

* stawka dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 370,25 zł/ha (stanowiąca równowartość pieniężną 5 q żyta)

Stawki na rok 2024

* stawka dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 224,075 zł/ha przel.(stanowiąca równowartość pieniężną 2,5 q żyta)

* stawka dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 448,15 zł/ha (stanowiąca równowartość pieniężną 5 q żyta)

Wymagane dokumenty

Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami

Pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia przez podatnika innej osobie) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej gdy jest wymagana. Rodzaje formularzy pełnomocnictw określone przez Ministra Finansów:

 • PPD-1 do doręczeń
 • PPS-1 szczególne
 • UPL-1P do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
 • OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
 • OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
 • OPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Opłaty

Złożenie deklaracji z załącznikami - bez opłat.
Złożenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii- 17 zł (gdy nie jest zwolnione lub nie podlega opłacie skarbowej).

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat
pokój nr A-107
nr tel. 77 40 64 422 
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy

Złożenie deklaracji do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy.

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (kupno lub zbycie) bądź w przypadku  zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku (deklaracja korygująca z pisemnym uzasadnieniem korekty).

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi i informacje dodatkowe

O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni użytkowania, zmiany właściciela, adresu zamieszkania podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni.

Należny podatek (zaokrąglony do pełnych złotych) podatnik wpłaca - bez wezwania - na rachunek bankowy organu podatkowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr 44 88831015 2002 0010 5910 0001.

UWAGA: zgodnie z art. 61 §1 §1b i §3 i ustawy Ordynacja podatkowa - zapłata podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców) następuje w formie polecenia przelewu.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada lub w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny w terminie pierwszej raty.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO (65,97KB)).

Formularze wniosków i druki do pobrania

Stosowane do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r. wg rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 30 maja 2019 r.

Stosowane począwszy od 2016 r. do 30.06.2019 r.

- PDFPPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń (187,66KB)
- PDFPPS-1 pełnomocnictwo szczególne (189,55KB)
- PDFUPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (137,35KB)
- PDFOPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń (185,44KB)
- PDFOPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (184,40KB)
- PDFOPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (150,76KB)

PDFWniosek o zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (102,66KB)

Opracowała: Kierownik Referatu Podatków i Opłat - Dorota Sulik; 27.12.2023 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska; 29.12.2023 r.