Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne

KARTA USŁUGI

Fn-P/01

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Podstawa prawna

Stawki podatkowe

Stawki na 2019 rok

Stawki na 2020 rok

Stawki na 2021 rok

Stawki na 2022 rok

Stawki na 2023 rok

Stawki na 2024 rok

Wymagane dokumenty

Deklaracja na podatek od nieruchomości z załącznikami

Pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia przez podatnika innej osobie) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej gdy jest wymagana. Rodzaje formularzy pełnomocnictw określone przez Ministra Finansów:

  • PPD-1 do doręczeń
  • PPS-1 szczególne
  • UPL-1P do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  • OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
  • OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
  • OPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Opłaty

Złożenie deklaracji z załącznikami - bez opłat.
Złożenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii - 17 zł (gdy nie jest zwolnione lub nie podlega opłacie skarbowej).

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat
pokój nr A-107
nr tel. 77 40 64 422 
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy

Złożenie deklaracji do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy.

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (kupno lub zbycie) bądź w przypadku zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku (deklaracja korygująca z pisemnym uzasadnieniem korekty).

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi i informacje dodatkowe

O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni użytkowania, zmiany właściciela, adresu zamieszkania podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni.

Należny podatek (zaokrąglony do pełnych złotych) podatnik wpłaca - bez wezwania - na rachunek bankowy organu podatkowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001.

UWAGA: zgodnie z art. 61 §1 §1b i §3 ustawy Ordynacja podatkowa - zapłata podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców) następuje w formie polecenia przelewu.

Podatek płatny jest w 12 proporcjonalnych ratach lub w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny w terminie I raty.

I rata podatku jest płatna do dnia 31 stycznia, zaś raty II-XII w terminie do 15-go każdego miesiąca.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO (65,97KB)).

Formularze wniosków i druki do pobrania

Stosowane do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r. wg rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 30 maja 2019 r.

Stosowane począwszy od 2016 r. do 30.06.2019 r.

- PDFPPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń (187,66KB)
- PDFPPS-1 pełnomocnictwo szczególne (189,55KB)
- PDFUPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (137,35KB)
- PDFOPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń (185,44KB)
- PDFOPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (184,40KB)
- PDFOPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (150,76KB)

Opracowała: Kierownik Referatu Podatków i Opłat - Dorota Sulik; 27.12.2023 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska; 29.12.2023 r.