Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne

KARTA USŁUGI

Fn-P/06

Podatek leśny - osoby pfizyczne

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 974)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 562),
 • PDFUchwała Rady Miejskiej Nr XV/118/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. (1,36MB) w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych - zał. nr 6 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 3 grudnia 2015 r. poz. 2714) - formularz stosowany od 2016 roku do 30.06.2019 r.
 • PDFRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126) (1,74MB) - załączniki nr 5-7 - formularze obowiązują do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r. (do pobrania na dole strony)

Stawki podatkowe

Stawka na rok 2019 – 42,2356 zł/ha

Stawka na rok 2020 – 42,7328 zł/ha

Stawka na rok 2021 – 43,3048 zł/ha

Stawka na rok 2022 – 46,6972 zł/ha (równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna)

Stawka na rok 2023 – 46,6972 zł/ha (równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna)

Stawka na rok 2024 – 72,0346 zł/ha (równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna)

Wymagane dokumenty

Informacja o lasach z załącznikami (prawidłowo wypełniony i podpisany przez podatnika formularz podatkowy z ewentualnymi załącznikami).

Pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia przez podatnika innej osobie) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej gdy jest wymagana. Rodzaje formularzy pełnomocnictw określone przez Ministra Finansów:

 • PPD-1 do doręczeń
 • PPS-1 szczególne
 • UPL-1P do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
 • OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
 • OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
 • OPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Opłaty

Brak.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat
pokój nr A-107
nr tel. 77 40 64 423, 77 40 64 432, 77 40 64 443
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy

Na podstawie złożonej informacji organ podatkowy wydaje decyzję z naliczeniem podatku w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.

Uwagi i informacje dodatkowe

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiana właściciela, zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania) podatnik jest zobowiązany zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Przy składaniu w/w informacji (w zależności od okoliczności uzasadniających zmianę) do wglądu należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • akt notarialny (np.: umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa najmu lub dzierżawy itp.)
 • postanowienie Sądu o nabyciu spadku
 • lub wypis z ewidencji gruntów
 • lub wypis z księgi wieczystej

Osoby fizyczne wpłacają ustalony w decyzji podatek:
- na rachunek bankowy organu podatkowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001
lub
- u wyznaczonego dla sołectwa inkasenta (dotyczy podatników z terenu sołectw).

UWAGA: zgodnie z art. 61 §1 §1b i §3 ustawy Ordynacja podatkowa - zapłata podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców) następuje w formie polecenia przelewu.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do trwania obowiązku podatkowego lub w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny w terminie pierwszej raty.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO (65,97KB)).

Formularze wniosków i druki do pobrania

Stosowane do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r. wg rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 3 czerwca 2019 r.

Stosowane począwszy od 2016 r. do 30.06.2019 r.

Opracowała: Kierownik Referatu Podatków i Opłat - Dorota Sulik; 27.12.2023 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska; 29.12.2023 r.