Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych

KARTA USŁUGI

Fn-P/07

Podatek od środków transportowych dla osób prywatnych i fizycznych

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2023 r.  poz. 70)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 974)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 562)
 • PDFRozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. poz. 2436) (967,71KB)

Stawki podatkowe

Stawki na 2019 rok

Stawki na 2020 rok

Stawki na 2021 rok

Stawki na 2022 rok

Stawki na 2023 rok

Stawki na 2024 rok

Wymagane dokumenty

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1(6)) wraz z  załącznikiem (DT-1/A(6)) - w przypadku składania korekty deklaracji należy przedłożyć do wglądu umowę kupna-sprzedaży lub fakturę nabytego lub zbytego środka transportowego.

Pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia przez podatnika innej osobie) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej gdy jest wymagana. Rodzaje formularzy pełnomocnictw określone przez Ministra Finansów:

 • PPD-1 do doręczeń
 • PPS-1 szczególne
 • UPL-1P do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
 • OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
 • OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
 • OPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Opłaty

Złożenie deklaracji z załącznikami - bez opłat.
Złożenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii - 17 zł (gdy nie jest zwolnione lub nie podlega opłacie skarbowej).

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat
pokój nr A-107
nr tel. 77 40 64 422 
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy

Termin składania deklaracji: do 15 lutego na dany rok podatkowy, jak również w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi i informacje dodatkowe

O wszelkich zmianach dotyczących sprzedaży, kradzieży, wyrejestrowania na stałe, wycofania z ruchu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Należny podatek (zaokrąglony do pełnych złotych) podatnik wpłaca - bez wezwania - na rachunek bankowy organu podatkowego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr : 44 88831015 2002 0010 5910 0001.

UWAGA: zgodnie z art. 61 §1 §1b i §3 ustawy Ordynacja podatkowa - zapłata podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców) następuje w formie polecenia przelewu.

Podatek zasadniczo jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15.II i do dnia 15.IX każdego roku podatkowego.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO (65,97KB)).

Formularze wniosków i druki do pobrania

Stosowane począwszy od 2019 r.

- PDFPPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń (187,66KB)
- PDFPPS-1 pełnomocnictwo szczególne (189,55KB)
- PDFUPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (137,35KB)
- PDFOPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń (185,44KB)
- PDFOPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (184,40KB)
- PDFOPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (150,76KB)

Opracowała: Kierownik Referatu Podatków i Opłat - Dorota Sulik; 27.12.2023 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska; 29.12.2023 r.