Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)

KARTA USŁUGI

Fn-P/09

Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)

Podstawa prawna

  • art. 306a-306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 730)
  • art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz.1330)

Wymagane dokumenty

1. podatnik - wystarczy sam podpisany wniosek z dowodem wniesionej opłaty skarbowej (wzór wniosku - załącznik nr 1 - do pobrania poniżej)

2. pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy

3. osoba, która uprawdopodobni że może być spadkobiercą-dokument, który może to poświadczyć

4. nabywca (np. nieruchomości) - zgodę zbywającego, wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, albo w formie dokumentu elektronicznego

5. jednostka organizacyjna, która na podstawie ustaw regulujących zasady jej funkcjonowania uprawniona jest do udzielania kredytów (pożyczek) - pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, albo w formie dokumentu elektronicznego

6. kontrahent podatnika prowadzący działalność gospodarczą oraz dzierżawca i użytkownik nieruchomości w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości-pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, albo w formie dokumentu elektronicznego, albo w formie dokumentu elektronicznego

7. małżonek podatnika lub rozwiedziony-w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej- pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, albo w formie dokumentu elektronicznego. Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej. Małżonek składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej usługi - do pobrania poniżej

8. wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo - akcyjnej, nie będący akcjonariuszem - pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, albo w formie dokumentu elektronicznego

Podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, związanych z działalnością gospodarczą, stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie albo w formie dokumentu elektronicznego, w której podaje imię i nazwisko lub nazwę, adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) oraz identyfikator podatkowy.

Opłaty

Opłata skarbowa (za wyjątkiem zwolnionych):

1) od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości – 21 zł od każdego egzemplarza

2) od wydania pozostałych zaświadczeń – 17 zł od każdego zaświadczenia

3) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł; uwaga: zwolnienie od opłaty przysługuje w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz gdy dotyczy pełnomocnictwa ogólnego w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – przedłożyć przy odbiorze zaświadczenia.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat
pokój A-001 (księgowość) nr tel. 77 40 64 428, 77 40 64 424
pokój A-017 (wymiar podatków) nr tel. 77 40 64 423, 77 40 64 432, 77 40 64 443
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wydaje się w terminie 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub wydania zaświadczenia o treści innej od żądanej strona (wnioskodawca) może złożyć zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.

Uwagi i informacje dodatkowe

1. Zaświadczenie wydawane jest w oparciu o prowadzone ewidencje, rejestry lub inne dane będące w posiadaniu organu podatkowego.

2. Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest wydawane na przedstawionym przez niego formularzu, jeżeli na tym formularzu jest możliwe zamieszczenie przez organ podatkowy wydający zaświadczenie adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej.

3. Jeżeli wnioskodawca przebywający za granicą występuje o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, organ podatkowy przesyła zaświadczenie właściwemu polskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu, w celu doręczenia wnioskodawcy po pobraniu opłaty konsularnej.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO (65,97KB)).

Formularze wniosków i druki do pobrania

PDFzałącznik nr 1 - wzór wniosku o wydanie zaświadczenia (85,51KB)

ODTzałącznik nr 1 - wzór wniosku o wydanie zaświadczenia (19,31KB)

PDFzałącznik nr 2 - (druk ORD-M (4)) - oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej (105,41KB)

Usługa jest dostępna elektronicznie

Opracowała: Kierownik Referatu Podatków i Opłat - Dorota Sulik; 27.12.2023 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska; 29.12.2023 r.