Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK/09 - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 077 40 64 400, faks: +48 077 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GK/09
KARTA USŁUGI
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 487 z poźn. zmianami)

- Uchwała Nr XLIII/322/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 12 lutego 2010r. Nr 16 poz. 244)

- Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 9 marca 2012r. poz. 347)

Uchwała Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 19 stycznia 2007r. Nr 3, poz. 69)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wniosek powinien zawierać: 

- oznaczenie rodzaju zezwolenia; - oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- przedmiot działalności gospodarczej;
- adres punktu sprzedaży;
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Załączniki do wniosku:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
2. zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016r. poz. 65).

Opłaty

Opłata za korzystanie z zezwolenia wynosi:

- dla przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w danym punkcie sprzedaży:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

- dla przedsiębiorców kontynuujących działalność w punkcie sprzedaży za wydanie nowego zezwolenia nalicza się opłatę na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim i jeśli sprzedaż ta przekroczyła:

  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – to opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

natomiast jeśli roczna sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę w wysokości podstawowej, tj.:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłatę wylicza się proporcjonalnie za okres ważności zezwolenia w danym roku kalendarzowym.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można wpłacić gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach lub przelewem na konto B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001 przed wydaniem zezwolenia, odrębnie za każdy rodzaj zezwolenia.

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34 
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
pokój nr B -11 tel. 077 40 64 455 fax 077 40 64 444 
w godzinach pracy: 
poniedziałek-piątek  7:30 - 15:30
Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach.

Tryb odwoławczy

Zażalenie lub odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a.

1.Termin złożenia zażalenia na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za pośrednictwem Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Termin wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Zdzieszowic -14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.

Uwagi i dodatkowe informacje

Ze względu na konieczność uzyskania opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach kompletny wniosek należy składać z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (72,24KB)

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Beata Sulik 2016-08-24

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 2016-09-12