Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK/10 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 o77 40 64 400 , faks: +48 0 77 40 64 444 ,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GK/10
KARTA USŁUGI
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 487 z poźn. zmianami)

- Uchwała Nr XLIII/322/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 12 lutego 2010r. Nr 16 poz. 244)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wniosek powinien zawierać:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia; - oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- przedmiot działalności gospodarczej;
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Załączniki do wniosku:
- kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- dowód potwierdzający dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia stałego (nie dotyczy zezwolenia wydanego przez Burmistrza Zdzieszowic)
- pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

- 1/12 opłaty 525 zł za sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
- 1/12 opłaty 525 zł na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- 1/12 opłaty 2.100 zł na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych można wpłacić w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach lub przelewem na konto B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski Zdzieszowice 
ul. B.Chrobrego 34 
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
pokój nr B-11 tel. 077 40 64 455 fax 077 40 64 444
w godzinach pracy: 
poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

O jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres do 2 dni.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (66,71KB)

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracował:

Beata Sulik 2016-08-24

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 2016-09-12