Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +480 77 40 64 400, faks: +48 077 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GK/11
KARTA USŁUGI
Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 487 z poźn. zmianami)

Wymagane dokumenty

Oświadczenie przedsiębiorcy

Opłaty

1.Oświadczenie przedsiębiorcy - bez opłat
2. Opłaty za korzystanie z zezwoleń uzależnione są od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i jeśli sprzedaż ta przekroczyła:

  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę w wysokości:

  • 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2 100 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można wpłacić gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach lub przelewem na konto B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001 odrębnie za każdy rodzaj zezwolenia.

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34 
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
pokój Nr B-11 tel. 077 40 64 455 fax 077 40 64 444 
w godzinach pracy: 
poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30
Termin załatwienia sprawy

Termin:
1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przez przedsiębiorcę: do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wzniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń: w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem.
W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

Art 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

Art 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFDruk oświadczenia (64,61KB)

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Beata Sulik 2016-08-24

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 2016-09-12