Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 077 40 64 400 , faks: +48 077 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GK/12
KARTA USŁUGI
Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r. poz. 916)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
2. Załączniki:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym
 • kserokopia prawa jazdy
 • kserokopia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego z przeznaczeniem TAXI
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem
 • kserokopia świadectwa legalizacji taksometru
 • oświadczenie  o  zamiarze  zatrudnienia  kierowców, spełniających warunki, o których mowa  w art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

3. Do wglądu oryginały załączonych dokumentów.

Opłaty

Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji na obszarze gminy Zdzieszowice i wynosi:

 • od 2 do 15 lat - 200 zł
 • powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
 • powyżej 30 do 50 lat - 300 zł

W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji, tj.:

 • od 2 do 15 lat - 20 zł
 • powyżej 15 do 30 lat - 25 zł
 • powyżej 30 do 50 lat - 30 zł

Opłatę za udzielenie/zmianę licencji uiszcza się w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach lub przelewem na konto B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001, przed złożeniem wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski Zdzieszowice 
ul. Bolesława Chrobrego 34 
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
pokój nr B-11 tel. 077 40 64 455 , fax 077 40 64 444 
w godzinach pracy: 
poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30
Termin załatwienia sprawy

Wnioski o udzielenie licencji rozpatrywane są wg kolejności ich złożenia.

Tryb odwoławczy

Od licencji lub odmowy wydania licencji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul.Oleska 19a, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFDruk wniosku o udzielenie – zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (63,98KB)

 

Opracowała:

Beata Sulik 2016-08-24

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 2016-09-12