Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK/07 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 077 40 64 400 , faks: +48 077 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GK/07
KARTA USŁUGI

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Podstawa prawna

- Art. 26 ust. 2-4, ust. 6 i 7, art. 27 ust. 4, 6, 8 i 9 oraz art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zmianami)

Wymagane dokumenty

Wniosek CEIDG-1 – Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wypełniony przez przedsiębiorcę komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń. W zależności od potrzeb dodatkowo:

część CEIDG-MW – Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

część CEIDG-RB- Informacja o rachunkach bankowych,

część CEIDG-RD – Wykonywana działalność gospodarcza,

część CEIDG-SC – Udział w spółkach cywilnych,

część CEIDG-PN – Udzielone pełnomocnictwa,

część CEIDG-POPR – Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Opłaty

Brak

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój nr B -11 tel. 077 40 64 455 fax 077 40 64 444
w godzinach pracy:
poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30

Termin załatwienia sprawy

Organ gminy przesyła wniosek CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorca składa w wybranym przez siebie urzędzie gminy osobiście albo wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. 
Jeżeli wniosek CEIDG-1 jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Wniosek o wpis do CEIDG (zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) dokonuje się wyłącznie za pomocą formularza CEIDG-1.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
pliki do pobrania w formacie .pdf

Szczegółowe informacje dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są dostępne na stronie firma.gov.pl.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

CEIDG-1 - Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

 

Opracowała:

Beata Sulik 2016-08-24

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 2016-09-12