Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skarbnik Gminy - Zdzisława Krukowska

Skarbnik Gminystanowisko z powołania

Do zakresu zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności*:

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem budżetu gminy, oraz zachowaniem dyscypliny finansów publicznych,
 • opracowywanie danych do projektu budżetu miasta,
 • przekazywanie referatom urzędu, zakładom i jednostkom budżetowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektowaniem budżetu,
 • dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie burmistrza i rady o jego realizacji,
 • aprobata pism dotyczących spraw finansowych,
 • opracowanie projektów uchwał w sprawie budżetu,
 • dokonywanie kontroli gospodarki finansowej urzędu, jednostek i zakładów budżetowych,
 • opracowywanie projektów zarządzeń i organizowanie obiegu dokumentów finansowych,
 • informowanie Rady Miejskiej o odmowie złożenia kontrasygnaty lub o sytuacji, która taką odmowę może spowodować,
 • wykonywanie i nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustaw o dochodach jednostek samorządu, ordynacji podatkowej, finansach publicznych, podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, opłacie skarbowej, zamówień publicznych i innych ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących finansów publicznych,
 • udzielanie instruktażu i pomocy w tworzeniu budżetów sołectw w ramach budżetu gminy i nadzór nad ich realizacją,
 • nadzór nad prawidłową pracą Referatu Budżetowo- Finansowego i Referatu Podatków i Opłat.

* Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG.120.6.2020 z dnia 30 stycznia 2020r.
Skarbnik Gminy - Zdzisława Krukowska