Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

W Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa wg przedstawionego poniżej wykazu. Dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,poz.1198 z poźn.zm.) z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 , poz.926 z późn.zm.) lub innych ustaw , w tym między innymi:

 1. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8 , poz.60) - Dział VII – tajemnica skarbowa,
 2. ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139 , poz.993 z późn.zm.)
 3. ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 196, poz.1631 z późn.zm.)

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach , ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi  „Jawny rejestr zbiorów danych osobowych”. Rejestr prowadzony jest zgodnie z wymogami rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015 r., poz. 719).

Rejestr jest udostępniany do zapoznania się w siedzibie Administratora Danych Osobowych, Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 77 40 64 415.

Referat Organizacyjny:

 1. Rejestr pism przychodzących
 2. Rejestr skarg i wniosków
 3. Rejestr zarządzeń Burmistrza
 4. Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień
 5. Rejestr aktów prawa miejscowego
 6. Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 7. Rejestr interpelacji i wniosków radnych
 8. Rejestr wniosków Komisji Rady Miejskiej
 9. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 10. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Urząd Stanu Cywilnego:

 1. Rejestr aktów stanu cywilnego
 2. Rejestr ostatniej woli spadkodawcy
 3. Rejestr instytucji kultury

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej:

 1. Ewidencja ludności
 2. Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 3. Rejestr wyborców
 4. Rejestr osób objętych rejestracją

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska:

 1. Rejestr sporządzonych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego
 2. Rejestr obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego
 3. Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
 4. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 5. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 6. Ewidencja umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 7. Rejestr podmiotów zajmujących się azbestem na podstawie wydanych zezwoleń
 8. Rejestr udzielonych dotacji do zakupionych kotłów ekologicznych i usuwania azbestu
 9. Rejestr wydanych decyzji środowiskowych
 10. Rejestr ewidencji działalności gospodarczej
 11. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży
 12. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu sprzedaży
 13. Rejestr wydanych zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych do spozycia na miejscu sprzedaży
 14. Rejestr licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 15. Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie , nie będące obiektami hotelarskimi na terenie gminy Zdzieszowice
 16. Rejestr wniosków o przydział lokali mieszkaniowych z zasobu gminy
 17. Ewidencja dróg gminnych
 18. Rejestr decyzji na zajęcie pasa drogowego
 19. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
 20. PDFEwidencja udzielanych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (24,19KB)

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa:

 1. Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości
 2. Ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste
 3. Ewidencja opłat dzierżawnych
 4. Gminna ewidencja zabytków
 5. Rejestr psów rasy niebezpiecznej

Referat Podatków i Opłat:

 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg , odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł
 2. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
 3. Ewidencja wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych
 4. Ewidencje podatkowe nieruchomości
 5. Ewidencja środków transportowych
 6. Rejestry zaświadczeń
 7. Rejestry wymiarowe
 8. Rejestry przypisów i odpisów
 9. Rejestry ulg podatkowych

Referat Budżetowo – Finansowy:

 1. Ewidencja środków trwałych
 2. Ewidencja pozostałych środków
 3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 4. Ewidencja podatku VAT – rejestr sprzedaży
 5. Rejestr not księgowych

Archiwa:
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji dla organów gmin i związków miedzygminnych (Dz.U. Nr 112 , poz. 1319 wraz z późn. zmianami) oraz Zarządzeniem Nr 17/02 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 sierpnia 2002r. W sprawie zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach akta sprawy przechowuje się na stanowiskach pracy i w archiwum zakładowym.
Akta spraw ostatecznie zakończonych przekazuje się do archiwum zakładowego po upływie jednego roku kompletnymi rocznikami.
Prowadzeniem archiwum zakładowego zajmuje się Referat Organizacyjny. Dokumentację przechowywaną w archiwum udostępnia się do celów służbowych, do korzystania z zasobu archiwalnego przez osoby trzecie konieczne jest złożenie wniosku do Burmistrza Zdzieszowic.