Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o środowisku i jego ochronie w 2010r.

 • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Dobudowa nowej linii Nr 9 z maszyną drukującą do produkcji nowego asortymentu folii stretch-hood w ilości około 2 500 Mg/rok w hali produkcyjnej Zakładu Nordfolien Sp. z o. o. w Zdzieszowicach

PDFraport-Nordfolien.pdf

 • Postanowienie Burmistrza o podjęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 PDFpostanowienie.pdf

 • Postanowienie Burmistrza o podjęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

PDFpostanowienie .pdf

 • Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

PDFzawiadomienie.pdf

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do malowania"

PDFraport_Wakro.pdf

 • Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 5 lutego 2010r. na wniosek Powiatu Krapkowickiego - ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz modernizacji centralengo ogrzewania

PDFobwieszczenie.pdf

 • Komunikat Wojewódzkiego Insepktoratu Ochrony Środowiska w Opolu - przekroczenie poziomu alarmowego ustalonego dla pyłu PM10

PDFkomunika1.pdf
PDFkomunikat2.pdf

 • Informacja - Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WF Nr 68/2009 z 27.11.2009r. może dofinansowywać zadania polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu do 60% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwianiu poprzez składowanie, jednak nie więcej niż 1000 zł/Mg.
  Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej
  http://www.wfosigw.opole.pl w zakładce "Wzory wniosków i druki do pobrania"

DOCwniosek_przyznanie_ dotacji.doc
DOCregulamin_udzielania_dotacji.doc

 • Postanowienie - nałożenie na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "budowa elektrowni opartej na silnikiach Diesla zasilanych gazem koksowniczym"

PDFpostanowienie.pdf

 • Zawiadomienie - obwieszczenie o toczącym sie postępowaniu i wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

PDFzawiadomienie.pdf

 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu drogi Waryńskiego

PDFtreść zawiadomienia.pdf

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu drogi Waryńskiego

PDFDecyzja śr.pdf

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  administracyjnego  i wystąpieniu do organów opiniujących

PDFzawiadomienie o wszczęciu post..pdf 

 • Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko

  PDFpostanowienie .pdf

 • Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko

PDFpostanowienie .pdf

 • Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"

PDFdecyzja umarzająca.pdf

 • Postanowienie wyjaśniające Burmistrza Zdzieszowic w sprawie odstąpienia od konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w miejscowości Rozwadza"

PDFpostanowienie wyjaśniające.pdf

 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

PDFzawiadomienie o wszczęciu post.pdf

 • Obwieszczenie Burmistrza o otrzymaniu opinii oraz postanowienia uzgadniającego warunki z zakresu ochrony środowiska dla przedsięwzięcia budowa kanalizacji sanitarnej w m. Januszkowice

PDFObwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic.pdf

 • Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

PDFzawiadomienie o wszczęcie post..pdf

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn." budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"

PDFDecyzja.pdf

 • Postanowienie Burmistrza w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na dobudowie nowej linii nr 9 z maszyną drukującą do produkcji nowego asortymentu folii stretch - hood w ilości 2500 Mg/rok w hali produkcyjnej Zakładu Nordfolien Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, ul. Rozwadzka 4 na działkach nr 859/1 i 860/2

PDFpostanowienie.pdf 

 • Postanowienie Burmistrza o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

   PDFpostanowienie o zawieszeniu.pdf

 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

PDFZawiadomienie o zakoń post. dowodowego.pdf

 • Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia pn. "budowa odcinka rurociągu tranzytowego ścieków z miejscowości Krępna do Rozwadzy"

PDFpostanowienie.pdf

 • Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

PDFobwieszczenie II o OOŚ - raport .pdf

 • Zawiadomienie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "modernizacja jazów odrzańskiech na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław województwo opolskie"

PDFzawiadomienie.pdf

 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "uzbrojeniu terenu przy ul. Waryńskiego w Rozwadzy" wraz z postanowieniem Burmistrza Zdzieszowic o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji

PDFZawiadomienie o zakoń post. dowodowego wraz z postanowieniem.pdf

 • Zawiadomienie Burmistrza o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie istniejącego budynku warsztatu mechaniki pojazdowej o stację diagnostyczną kontroli pojazdów o całkowitej masie do 3,5 Mg zlokalizowanego w Żyrowej przy ul. Wojska Polskiego 17 A na dz. nr 556, obręb Żyrowa”

 PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

 • Decyzja Burmistrza umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn. rozbudowa zakładu Wakro Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do malowania"

PDFDECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA.pdf

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na "uzbrojeniu terenu przy ul. Waryńskiego w Rozwadzy" 

PDFDecyzja.pdf

 • Zawiadomienie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

PDFzawiadomienie o wszczęciu post..pdf

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "dobudowa nowej linii nr 9 z maszyną drukującą do produkcji nowego asortymentu folii stretch-hood w ilości ok. 2.5000 Mg/rok w hali produkcyjnej Zakładu Nordfolien Sp. z o.o. w Zdzieszowicach ul. Rozwadzka 4 na działkach 859/1 i 860/2"

PDFDecyzja.pdf

 • Decyzja umarzająca postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "jaz na stopniu wodnym Januszkowice wraz z obiektami towarzyszącymi"

   PDFDECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA.pdf

 • Zawiadomienie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

PDFzawiadomienie.pdf