Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lokalny Program Rewitalizacji

Wstęp

   Zadaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice (dalej też LPR) jest poprawa funkcjonalna i estetyczna przestrzeni miejskiej, w tym przywrócenie ładu przestrzennego, zagospodarowanie terenów nad Odrą oraz ochrona istniejących obiektów rekreacyjno - sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem kąpieliska miejskiego oraz Parku Zabaw i Wypoczynku. Ponadto zakłada się, że uruchomienie procesów rewitalizacji korzystnie wpłynie na atrakcyjność, a zarazem konkurencyjność turystyczną Miasta, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwiązanie problemów komunikacyjnych. W wyniku stworzenia mechanizmów zachęt do inwestowania w nowe i istniejące na rewitalizowanym obszarze obiekty, powstaną warunki do ożywienia gospodarczego, także powrotu osób bezrobotnych na rynek pracy, aktywizacji społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych oraz odbudowy więzi społecznych. Zakłada się, że w dłuższej perspektywie rewitalizacja wyznaczonego obszaru Miasta przyczyni się do dyfuzji zainicjowanych procesów na tereny przyległe.

   Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice opracowuje się w celu ukierunkowania wskazanych powyżej przemian i stworzenia warunków do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego wyznaczonego obszaru miejskiego zagrożonego marginalizacją, tym samym wpływając na polepszenie warunków życia osób zamieszkujących rewitalizowany obszar.

   Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice ma charakter wieloletniego programu działań w sferach przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki. Jest kompleksowym dokumentem przeciwdziałania degradacji wyznaczonego obszaru Miasta oraz zapobiegania marginalizacji określonych grup społecznych. Ma na celu ustalenie długofalowych działań na przyszłość poprzez wskazanie zadań inwestycyjnych iskorelowanie ich z politykami lokalną i regionalną oraz dostępnymi źródłami finansowania.


Burmistrz
Dieter Josef Przewdzing

 

PDFLokalny_Program_Rewitalizacji_Obszarów_Miejskich_Miasta_Zdzieszowice_2010.pdf (4,49MB)

PDFLokalny_Program_Rewitalizacji_Obszarów_Miejskich_Miasta_Zdzieszowice_2005.pdf (1,48MB)