Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice

WPROWADZENIE

Zachodzące w Polsce przemiany ustrojowe, zbliżają nasz kraj do struktur demokratycznego i nowoczesnego państwa. Obok wejścia na drogę demokracji i gospodarki wolnorynkowej, nastąpiło także upodmiotowienie społeczności lokalnych. Wprowadzona reforma samorządowa umożliwia włączenie się gmin do europejskiego wspierania rozwoju i możliwości korzystania ze środków finansowych przyznawanych na ten cel. Warunkiem uczestnictwa w tym systemie jest przystosowanie gminy do prowadzenia odpowiedniej polityki i umiejętności absorpcji środków finansowych.
Gmina stanowi jednolity obszar z demokratycznie wybranymi w wyborach powszechnych władzami, może samodzielnie decydować o własnym rozwoju. Jednym z zasadniczych elementów procesu tego właśnie rozwoju jest tworzenie nowych miejsc pracy jako głównych wytycznych strategii dostosowania się gminy do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych.
Strategia rozwoju stanowi podstawę realizacji polityki rozwojowej, musi być przejawem woli społeczeństwa do osiągania wspólnych celów przedstawionych w kształcie dających się obiektywnie ocenić działań. Formułowana jest w postaci koncepcji systemowego działania na rzecz długofalowego rozwoju gminy, dlatego bardzo ważne jest aby w procesie jej tworzenia uczestniczyli wszyscy. Zapis strategii podlegał szerokiej konsultacji społecznej z przedstawicielami Rad Sołeckich, Samorządów Mieszkańców oraz mieszkańcami, był opiniowany przez komisje problemowe Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. W dniu 2.03. 2001r. w Kamieniu Śląskim przeprowadzono warsztaty konsultacyjne jako podsumowanie opracowywanego dokumentu strategicznego. W warsztatach tych uczestniczyli reprezentanci wszystkich ugrupowań społecznych, politycznych, narodowościowych, biznesu oraz związków zawodowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wypracowane podczas warsztatów i zaprezentowane przez uczestników obszary problemowe oraz kierunki rozwoju strategicznego znalazły w pełni pokrycie z przyjętymi wcześniej kierunkami rozwoju Miasta i Gminy.
Obecny zapis strategii został stworzony po szerokich konsultacjach przy ścisłej współpracy z Zarządem Miasta i Gminy Zdzieszowice pod kierunkiem lidera - moderatora p. Dietera Przewdzinga - przewodniczącego zespołu oraz konsultanta prof. Janusza Sawczuka. Na bazie opracowanej Strategii Rozwoju MiG Zdzieszowice zastała napisana praca magisterska przez mieszkańca naszej gminy Michała Kilisz pod tytułem "Strategia Rozwoju MiG Zdzieszowice na lata 2001-2010 w opinii jej mieszkańców". Praca ta została oceniona na ocenę bardzo dobrą i otrzymała najwyższe recenzje u prof. Marka Barańskiego z Uniwersytetu Śląskiego i u prof. Roberta Rauzińskiego z Uniwersytetu Opolskiego.
Prezentowana strategia rozwoju stanowi dokument określający stan obecny gminy Zdzieszowice oraz określa kierunki rozwoju na przyszłość. Zaakceptowana strategia będzie podstawą do opracowania rocznych zadań gospodarczych realizowanych ze środków budżetowych i funduszu ochrony środowiska.
Prezentowany zapis nie stanowi dokumentu zamkniętego. Nie pozwala na to ciągle zmieniająca się sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna. Strategia będzie podlegała korygowaniu w zależności od zaistniałych okoliczności. Realizacja strategii będzie monitorowana na bieżąco, a wnioski wynikające z tego procesu będą wdrażane do poszczególnych programów operacyjnych.

PDFStrategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2001 – 2010 (1,82MB)