Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012.03.01 - Remont zniszczonego oświetlenia-remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego

Remont zniszczonego oświetlenia - remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego.
Numer ogłoszenia: 62324 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wymianę zniszczonego stanowiska (słupa wraz z oprawami, fundamentem i linią kablową) oświetlenia ulicznego wydzielonego ciągu przy ulicy Góry Św. Anny oraz przy ul. Chrobrego w miejscowości Zdzieszowice.

Oprawy i słupy oświetlenia ulicznego objęte zamówieniem posiadają świadectwo ochronne Urzędu Patentowego RP..

II.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.00-6.

III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

    Uzasadnienie prawne : roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.

    Uzasadnienie faktyczne : przedmiotowe zadanie obejmuje wymianę zniszczonego stanowiska (słupa wraz z oprawami, fundamentem i linią kablową) oświetlenia ulicznego w wydzielonym ciągu ulicy Góry Św. Anny oraz ulicy Chrobrego w miejscowości Zdzieszowice objętego kompleksowym programem modernizacji oświetlenia na terenie miasta prowadzonego sukcesywnie od 1992 roku. W poprzednich latach modernizację oświetlenia wykonywał Zakład Usług Elektrycznych Elektryk w Zdzieszowicach będący jednocześnie producentem stosowanych lamp i opraw ulicznych. Na lampę i oprawę uliczną Z.U.E. Elektryk posiada Świadectwo Ochronne Urzędu Patentowego RP na wzór zdobniczy oraz Świadectwo Autorskie Urzędu Patentowego RP. Autoryzowany producent Z.U.E. Elektryk nie prowadzi sprzedaży opraw i słupów do lamp ulicznych, a jedynie usługę kompleksową - montaż oświetlenia ulicznego słupami figurowymi. W chwili obecnej wymianie podlega złamany słup, fundament, fragment linii kablowej, zniszczona tabliczka bezpiecznikowa i oprawa oświetlenia ulicznego w wydzielonym ciągu ulicy Góry Św. Anny w miejscowości Zdzieszowice, który został zniszczony na skutek kolizji drogowej oraz złamany słup, fundament, zniszczona tabliczka bezpiecznikowa i oprawa oświetlenia ulicznego w wydzielonym ciągu ulicy Chrobrego w miejscowości Zdzieszowice, który również został zniszczony na skutek kolizji drogowej. Burmistrz Zdzieszowic stoi na stanowisku aby zachować dotychczasowy wzór słupa i oprawy stosowanej do budowy oszczędnościowego oświetlenia ulic miasta Zdzieszowice (tzw. oświetlenie niskie).

IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.02.2012.

2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usług Elektrycznych ELEKTRYK, ul. Myśliwca 46, 47-330 Zdzieszowice, kraj/woj. opolskie.