Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Publiczne Przedszkole Nr 5 - informacje ogólne

1. Publiczne Przedszkole nr 5

     ul.   Zielona 19     
     47-330 Zdzieszowice   
     tel.    /077/ 4844121 
     e-mail :  nasza5@poczta.fm
     Strona internetowa : www.nasza5.przedszkolowo.pl
 
2.  Zofia Węglarska – dyrektor przedszkola
     Ilona Grolik        - wicedyrektor
  
 
       Publiczne  Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach jest placówką wychowania przedszkolnego zorganizowaną   na podstawie zarządzenia nr 2 /92 Burmistrza Miasta i Gminy w Zdzieszowicach z dnia 01.09.1992 r. Siedzibą przedszkola jest miejscowość Zdzieszowice.
       Przedszkole posiada numer statystyczny- REGON 530580524 oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP 749-17-83-505. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Zdzieszowice, a organem nadzorującym Kurator Oświaty w Opolu.
      Placówka posiada Statut przedszkola, logo przedszkola Optymistyczne Przedszkole; wydaje dwumiesięcznik „ Nasza 5 –tka „ w formie gazetki.
    Od Września 2008 roku przedszkole należy do ogólnopolskiej sieci placówek realizujących Program Wychowawczy Optymistyczne Przedszkole. W styczniu 2010 roku otrzymaliśmy Certyfikat OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE.
      Przedszkole czynne jest w godz. od 5.30 – 16.00.   W roku szkolnym 2012/2013 do przedszkola uczęszcza 96 dzieci. Dzieci podzielone są na 4 grupy wiekowe. W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna woźna oddziałowa. W grupie dzieci 3 i 4 letnich dodatkowo pracuje pomoc do dzieci.
                    Grupa I   –    3 – latki - Kotki
                    Grupa II  -    4 – latki - Misiaczki
                    Grupa III -    5 - latki - Elfiki
                    Grupa IV -    6 - latki  - Tygryski
       W przedszkolu zatrudnione są 23 osoby, tym 12 nauczycieli ( 8 nauczycielek wychowania przedszkolnego, 1 nauczyciel do nauki języka mniejszości – j. niemiecki, logopeda, nauczyciel religii, rehabilitant ) , 1 pracownik administracyjny, 9 pracowników obsługi.
 
 Organizacja pracy w przedszkolu:
 
         Grupę najmłodszą stanowią dzieci trzyletnie. Praca nauczycielek w tej grupie skupia się w znacznym stopniu na zaspokajaniu ciekawości poznawczej dzieci oraz rozwijaniu czynności samoobsługowych, manipulacyjnych i ruchowych wychowanków.
      W grupie II przebywają dzieci 4- letnie . Nauczycielki w tej grupie pracują nad rozwojem i doskonaleniem dziecięcych kompetencji językowych, samoobsługowych, ruchowych, kształtowaniem pierwszych zainteresowań.
       Grupę III tworzą dzieci 5- letnie. Głównym celem pracy nauczycielek w tej grupie jest wspomaganie rozwoju emocjonalnego, społecznego, intelektualnego i fizycznego, umożliwiającego osiągnięcie optymalnego przygotowania do zadań i obowiązków programu edukacji dziecka pięcioletniego i osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
       W grupie 6- letniej nauczycielki pracują nad rozwijaniem i doskonaleniem dziecięcej kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków dojrzałości szkolnej, rozwijania zdolności i talentów, pogłębiania zainteresowań dzieci.
 
       W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup wiekowych w zależności od potrzeb wychowanków.  
        W godzinach dopołudniowych odbywają się planowane zajęcia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne, zajęcia i zabawy ruchowe na podwórku przedszkolnym oraz spacery i wycieczki.                                                                                                                         
Zgodnie z deklaracją rodziców wszystkie dzieci 6 letnie  biorą udział w zajęciach z religii. 
Zajęcia dodatkowe nieodpłatne realizowane w przedszkolu:
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej
 • religia,
 •  logopedia  
       Czas popołudniowy wypełniają swobodne zabawy inspirowane przez dzieci w budynku jak i w ogrodzie przedszkolnym oraz zajęcia dodatkowe , takie jak:
 •        język angielski
 •        zajęcia rytmiczno – taneczne .   
 •        gimnastyka korekcyjna
     Wyżej wymienione zajęcia dodatkowe są realizowane poza minimum programowym przedszkola, są płatne przez rodziców, stanowią dodatkową ofertę placówki.
 
Programy realizowane w przedszkolu:
 
1. Programy ogólnopolskie
 • Program Wychowania Przedszkolnego „ Nasze przedszkole” – autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej
 • Program wychowania i kształcenia " Ku dziecku" - wyd. Nowa era
 • Program wychowania przedszkolnego - "Zanim będę uczniem" wyd. Edukacja polska
 • Ogólnopolski Program „ Optymistyczne Przedszkole „ – I. Dzierzgowska, M. Nawrot
 • Ogólnopolski Program „ Kubusiowi Przyjaciele Natury „
 • Ogólnopolski program - "Bezpieczne przedszkole"
 • Ogólnopolski program - "Mamo, tato wolę wodę"
 • Ogólnopolski program - "Akademia Aquafresh"
2. Innowacje pedagogiczne.
 • Innowacja pedagogiczna autorstwa I. Dzierzgowskiej i M. Nawrot „ Optymistyczne Przedszkole „
3. Programy własne .
 • Wspomaganie rozwoju i działalności dziecka – "Poznaję świat czytania i muzyki ” – autorstwa B. Drost
 • Edukacja zdrowotna „W zdrowym ciele – zdrowy duch" – autorstwa B. Koj
 • Przygotowanie do nauki pisania i czytania – "Poznaję świat pisma „ – autorstwa I. Grolik    
 • Program wychowawczy Przedszkola nr 5
 • Projekt dydaktyczny przeciw agresji „ Metoda skutecznej komunikacji w wieku przedszkolnym” – autorstwa I. Grolik
 • Standardy przedszkola promującego zdrowie
 • Wpływ aktywności ruchowej na wszechstronny rozwój dziecka – autorstwa B. Drost.
 • Program współpracy z rodzicami - „ Przedszkole przyjazne rodzinie” – autorstwa I. Grolik
 • Program adaptacyjny dla dzieci 3 letnich  - autorstwa B. Koj 
 • Program Profilaktyczny - "Bezpieczny Przedszkolak"  - autorstwa E. Kwoczała                                                                                                                     
Misja przedszkola
Nasze przedszkole :
 
 1. Zapewnia dzieciom atmosferę bezpieczeństwa, akceptacji , radości i optymizmu.
 2. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami rozwojowymi.
 3. Wspiera działania wychowawcze rodziny.
 4. Umożliwia dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej                                          
Wizja przedszkola :
 
 1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, optymistycznie nastawioną na osiąganie sukcesu.
 2. Rozwija osobowość dzieci w oparciu o uznany system wartości.
 3. Uczy pozytywnych i przyjaznych zachowań wobec przyrody i zdrowego trybu życia.
 4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 5. Wszyscy przestrzegają praw dziecka , dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
Mocne strony naszego przedszkola:
 
W sferze programowej:
 • Realizując Ogólnopolski Program Optymistyczne przedszkole , nauczycielki stosują bogatą ofertę podejść edukacyjnych eliminujących to , co może zagrażać harmonijnemu rozwojowi dziecka - eliminując przede wszystkim bezradność, bierność i rezygnację; wspierają dzieci w drodze do sukcesu. Poprzez włączenie do ścisłej współpracy rodziców  tworzą  ujednolicony system oddziaływań wychowawczych, pozwalających wzmacniać poczucie wartości dziecka, uczyć rozpoznawania i kontrolowania emocji.
 • Indywidualne podejście do dziecka, dostosowanie do potrzeb i możliwości dziecka - wykorzystywanie elementów pedagogiki  Marii Montessori,
 • Praca z dziećmi metodami aktywnymi,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci zdolnych, czerpanie dodatkowej wiedzy i umiejętności poprzez zajęcia warsztatowe, zajęcia dodatkowe oraz udział w licznych uroczystościach środowiskowych, konkursach gminnych, wycieczkach,
 • Uświadamianie dzieciom i respektowanie przez dorosłych praw i obowiązków dziecka,
 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • Zapewnienie dzieciom warunków rozwoju intelektualnego, fizycznego, psychicznego i społecznego.
 
W sferze organizacyjnej :
 •   Prowadzenie jednej grupy przez te same nauczycielki w okresie 4 letniego pobytu dziecka w przedszkolu,
 •   Pełna liczebność grup, jednorodnych wiekowo i korzystających z całodziennego pobytu w przedszkolu,
 •   Bardzo dobra organizacja współpracy z rodzicami, Radą Rodziców,
 • Promowanie placówki w środowisku poprzez udział dzieci w uroczystościach miejskich, konkursach miejsko - gminnych, wydawanie gazetki   przedszkolnej, prowadzenie strony internetowej przedszkola,
 • Nawiązanie wspólpracy z instytucjami lokalnymi: Biblioteka, Policja, Straż pożarna, Szkoły podstawowe, Przedszkola itd.
 •  Ciekawa i różnorodna oferta organizowania zabaw karnawałowych dla dzieci z rodzicami w godzinach popołudniowych,
 •  Organizowanie Festynów rodzinnych i uroczystości typu:Dzień Pluszowego Misia, Marcinki, Mikołajki, Dzień babci i dziadka, Jasełka, Wielkanocne spotkanie z zajączkiem, Powitanie wiosny itp.,
 •  Uroczyste zakończenia Roku szkolnego wspólnie z rodzicami w ogrodzie przedszkolnym,
 •   Systematyczne wyjazdy do Teatru Lalek w Opolu ( 2 x w roku ) oraz zapraszanie teatrów objazdowych do przedszkola,
 •   Promowanie efektywnej pracy nauczycieli dodatkiem motywacyjnym.
 
W sferze materialnej:
 •   Estetyczne i funkcjonalnie urządzone sale zabaw dla dzieci,
 •  Systematycznie prowadzone remonty, pozytywnie wpływające na funkcjonowanie przedszkola i jego estetykę,
 •  Ogródek przedszkolny wyposażony w ekologiczne i bezpieczne liczne urządzenia ogrodowe oraz w altankę do zajęć na świeżym powietrzu,
 •  Sale dzieci 5 i 6 letnich wyposażone w sprzęt RTV i komputery,
 •  Położenie przedszkola w pobliżu osiedla i w sąsiedztwie lasu,
 •  Bardzo duże zaangażowanie rodziców oraz personelu przedszkola w pozyskiwanie sponsorów oraz środków pozabudżetowych z przeznaczeniem na doposażenie sal.
W sferze stosunków interpersonalnych:
 •   Miła atmosfera sprzyjająca pracy,
 •   Bardzo dobrze układająca się współpraca z rodzicami,
 •  Wspólne rozwiązywanie ewentualnych problemów,
 •  Pracownicy przedszkola znają i przestrzegają Prawa Dziecka.          

 Organami przedszkola są:

 •  Dyrektor przedszkola,
 •  Rada Pedagogiczna,
 •  Rada Rodziców.
 
Organy przedszkola współdziałają ze sobą, aby przede wszystkim:
 • gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą,
 • zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola w planowanych działaniach lub decyzjach.
 
 Dyrektor przedszkola jest kierownikiem placówki :
 • współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami,
 • decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola; występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówce,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 • kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
 • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą działalność przedszkola.
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 • dba o systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki:
 • radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy,
 • w posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci:
 • zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców przedszkola,
 • rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,
 • rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.   
 Kancelaria przedszkola czynna jest codziennie w godzinach od 800 – 1500.
 
 Nauczyciele poszczególnych grup są do dyspozycji rodziców w ramach konsultacji i rozmów indywidualnych.
    
 Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

Informujemy rodziców, że od marca 2014 r. obowiązują nowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola.

Bliższych informacji udziela Dyrektor Przedszkola.