Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.

UCHWAŁA NR XLII/329/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
 
z dnia 19 grudnia 2013 r.
 
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 i 645), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014r. w łącznej kwocie 41 453 890,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 40 888 890,00 zł
2) dochody majątkowe: 565 000,00 zł
- jak w załączniku nr 1 - tab. nr 1
2. Ustala się wydatki budżetu na 2014r. w łącznej kwocie 43 947 658,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 40 740 184,00 zł
2) wydatki majątkowe: 3 207 474,00 zł
- jak w załączniku nr 1 - tab. nr 2

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 2 493 768,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i wolnych środków.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 748 800,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 255 032,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300 000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 298 750,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 250,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości: 235 200,51 zł
2) celową w wysokości 94 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 750 00000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014
- jak w załączniku nr 5, tab. nr 1 i 2

§ 9. Wydatki budżetu na 2014r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 98 974,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Monika Wąsik-Kudla