Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Informacje ogólne

Informacja na temat
Publicznego Gimnazjum w ZdzieszowicachADRES:
Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
ul. Nowa 3
47-330 Zdzieszowice
tel. (077) 40 64 580
               40 64 581
               40 64 581
fax (077) 40 64 599
e-mail:

DYREKTOR SZKOŁY:
mgr Mirosław Czernysz

STATUS PRAWNY:
Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach jest trzyletnią szkołą zorganizowaną na podstawie Uchwały Nr VIII/ 47/99 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 marca 1999 roku. Posiada imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego i sztandar.Siedzibą szkoły jest miejscowość Zdzieszowice. W skład obwodu szkolnego wchodzi miasto Zdzieszowice oraz sołectwa Januszkowice, Rozwadza, Krepna, Żyrowa, Oleszka, Jasiona .

Szkoła posiada numer statystyczny – Regon 531562818
oraz numer identyfikacji podatkowej – NIP 755-16-93-988.

Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach a organem nadzorującym Kurator Oświaty w Opolu.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI:
Szkoła realizuje zadania edukacyjno- wychowawcze i opiekuńcze w toku trzyletniego cyklu nauczania. Ze względu na rozległy obszar obwodu szkolnego szkoła, współdziałając z organem prowadzącym organizuje dowóz uczniów oraz opiekę w czasie dowozu a także zapewnia opiekę świetlicową uczniom oczekującym na zajęcia lekcyjne i autobus. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów ,którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego realizują etap edukacyjny, określony planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i przedmiotów dopuszczonym do użytku szkolnego. Organizacje zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Dla uczniów ,którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców i organizację dojazdu do szkoły szkoła organizuje świetlicę, która jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb uczniów. Celem świetlicy zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz stworzenia warunków do nauki własnej. Formy pracy świetlicy ustala wychowawca uwzględniając możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Uczniowie maja możliwość korzystania z wyżywienia w formie pełnego zestawu obiadowego na stołówce szkolnej prowadzonej przez ajenta. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców w tym w miarę możliwości wiedzy o regionie. Z biblioteki korzystają: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz inne osoby za zgodą bibliotekarza. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: gromadzenie i opracowanie zbiorów, korzystanie, ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w oddziałach lub grupach. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do tygodniowego rozkładu godzin.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE JEDNOSTKI:
Szkoła działa na podstawie przepisów:
1. ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty i jej przepisów wykonawczych:
2. statutu.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające program wychowawczy szczególności:
Umożliwia zdobycie wiedzy i kluczowych umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w Ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów oraz zawartych w Programie Szkoły, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktycznym: sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.
Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje naukę religii w ramach zajęć szkolnych na ogólnie obowiązujących zasadach.
Szkoła w ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej realizuje zadania wspierające rozwój systemu wartości identyfikujących ucznia z jego domem rodzinnym i środowiskiem lokalnym z uwzględnieniem zasad demokracji, tolerancji wzajemnego szacunku, poszanowania zdrowia oraz odpowiedzialności.
Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Szkoła realizuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w szczególności: tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie: ściśle współpracuje z rodzicami uczniów celem wypracowania jednolitego oddziaływania wychowawczego; realizuje zadania związane z edukacją ekologiczną i pro zdrowotną; organizuje zajęcia pozalekcyjne służące rozwijaniu zainteresowań i zamiłowań uczniów; inicjuje działania zmierzające do rozwijania samorządności, odpowiedzialności oraz umiejętności podejmowania decyzji; organizuje pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i losowej; prowadzi działania szeroko pojętej profilaktyki; zapewnia pełną opiekę i bezpieczeństwo uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych, a także podczas zajęć organizowanych poza szkołą, w tym, zajęć sportowych i wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, dbając o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
Szkoła określa szczegółowe zasady systemu oceniania zgodnie z Rozporządzeniem MENiS w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
W szkole funkcjonuje, przejęty przez wszystkie podmioty, wewnątrzszkolny system oceniania, który jest procesem zbierania informacji ,formułowania sądów o informacjach i podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji.
Szkoła stwarza warunki do prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
Szkoła pełniąc swoją funkcję opiekuńczo-wychowawczą, współpracuje z rodzicami (opiekunami), szkołami podstawowymi opieką społeczną, kuratorem sądowym, policją uwzględniając indywidualne potrzeby, warunki rodzinne, sytuacje losowe uczniów.

ORGANA SZKOŁY:
Organami szkoły są:
1. Dyrektor szkoły
2. Rada pedagogiczna
3. Rada szkoły
4. Rada rodziców
5. Samorząd uczniowski.

Dyrektor szkoły jest kierownikiem jednostki budżetowej:
1. Współpracuje z radą pedagogiczną ,rodzicami, samorządem uczniowskim,
2. Decyduje w sprawach: zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły; występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
3. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole.
5. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychologicznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.
6. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podje te w ramach jej kompetencji stanowiących.
7. Kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący.
8. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
9. Ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
10. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą działalność szkoły.
11. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
12. W wykonaniu swoich zadań współpracuje z rada szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
13. Dba o systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki:
1. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

Rada Szkoły je społecznym organem współzarządzającym szkołą:
1. W zebraniach rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym: dyrektor szkoły przewodniczący rady rodziców, inne osoby zaproszone przez radę
2. Do podstawowych zadań rady należą:
· zatwierdzenie statutu szkoły i jego zmian,
· przedstawienie wniosków i opinii w sprawie rocznego planu finansowego szkoły,
· opiniowanie planu pracy szkoły, projektów innowacji i eksperymentów oraz innych spraw istotnych dla szkoły,
· występowanie do organu prowadzącego i nadzorującego z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, dyrektora, nauczyciela.
· ocenianie z własnej inicjatywy stanu i sytuacji szkoły,

Rada Rodziców:
1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentacje rodziców uczniów.
2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Samorząd Uczniowski:
1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów: zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami: jawnej i umotywowanej oceny, postępów w nauce i zachowaniu; organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

Organy szkoły współdziałają ze sobą zgodnie z zasadami określonymi w przepisach oświatowych i regulaminach własnych.
Sprawy konfliktowe wynikłe z działalności organów szkoły kierowane są do dyrektora, a w przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu – do organu prowadzącego lub nadzorującego.

STRUKTURA WŁASNOŚCI:
Właścicielem obiektu szkolnego jest Gmina w Zdzieszowicach. Zarządcą obiektu jest dyrektor szkoły, który prowadzi księgi obiektu.

MAJĄTEK PUBLICZNY:
Majątek trwały tj. budynki, sprzęt trwały oraz grunty są ewidencjonowane w księgach środków trwałych , a pozostałe składniki majątkowe – w księgach inwentarzowych placówki.

TRYB DZIAŁANIA JEDNOSTKI:
Szkoła jest jednostką budżetową podległą Urzędowi Miejskiemu. Posiada własny budżet, zatwierdzony przez Radę Miejską. Obsługę finansową prowadzi Referat Finansowy Urzędu. Szkoła nie prowadzi działalności gospodarczej.

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW:
Wszystkie sprawy wynikające z działalności placówki prowadzone są zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz wytycznymi władz oświatowych i organu prowadzącego Obsługę kancelaryjną prowadzi sekretariat szkoły. Szkoła wydaje uczniom legitymacje, świadectwa, karty rowerowe oraz zaświadczenia.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje własnej działalności oświatowej oraz z zakresu gospodarki finansowej i materiałowej.

OSOBA REDAGUJĄCA PODMIOTOWĄ INFORMACJĘ:
mgr Mirosław Czernysz