Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach

W PG w Zdzieszowicach prowadzone są następujace rejestry i ewidencje:

 1. Rejestr skarg i wniosków.
 2. Rejestr zarządzeń dyrektora PG.
 3. Rejest zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontratkowego.
 4. Rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
 5. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 6. Ewidencja środków trwałych.
 7. Ewidencja pozostałych środków.
 8. Rejestr decyzji wydanych w sprawie przyznania stypendium szkolego.

Informacje zawarte w prowadzonych w PG w Zdzieszowicach rejestrach, ewidencjach i innych dokumentach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy  biura. Dane mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,poz.1198 z poźn. zm.) z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej -ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 , poz.926 z późn.zm.) lub innych ustaw , w tym między innymi:

 1. ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8 , poz.60) - Dział VII – tajemnica skarbowa,
 2. ustawy  z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139 , poz.993 z późn.zm.)
 3. ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 196, poz.1631 z późn.zm.).

Dokumenty wytwarzane w PG w Zdzieszowicach  przechowywane są w składnicy akt Publicznego Gimnazjum zgodnie z zasadami określonymi w  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków miedzygminnych (Dz.U. Nr 112 , poz. 1319 wraz z późn. zm.).