Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w Żyrowej

Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w Żyrowej
Numer ogłoszenia w BZP : 148946 - 2014; data zamieszczenia w BZP : 05.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89107 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w Żyrowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje budowę oświetlenia ulicznego na ul. Jagodowej w Żyrowej : - montaż 25 słupów oświetleniowych wraz z oprawami energooszczędnymi (wzór zastrzeżony), - ułożenie kabla zasilającego 4x25mm2 w ziemi - 625 m, - roboty towarzyszące.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Elektrycznych ELEKTRYK, ul. Myśliwca 46, 47-330 Zdzieszowice, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134067,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 162500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 162500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 162500,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Uzasadnienie faktyczne: przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej, objętego kompleksowym programem budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy prowadzonego sukcesywnie od 1992 roku. W poprzednich latach budowę i modernizację oświetlenia wykonywał Zakład Usług Elektrycznych Elektryk w Zdzieszowicach będący jednocześnie producentem stosowanych lamp i opraw ulicznych. Na lampę i oprawę uliczną Z.U.E. Elektryk posiada Świadectwo Ochronne Urzędu Patentowego RP na wzór zdobniczy oraz Świadectwo Autorskie Urzędu Patentowego RP. Autoryzowany producent Z.U.E. Elektryk nie prowadzi sprzedaży opraw i słupów do lamp ulicznych, a jedynie usługę kompleksową - montaż oświetlenia ulicznego słupami figurowymi. Wykonanych zostanie 25 nowych punktów oświetlenia ulicznego (niskiego) wraz z robotami towarzyszącymi na ulicy Jagodowej w Żyrowej. Burmistrz Zdzieszowic stoi na stanowisku aby zachować dotychczasowy wzór słupa i oprawy stosowanej do budowy oszczędnościowego oświetlenia ulic gminy Zdzieszowice (tzw. oświetlenie niskie)