Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW

Zdzieszowice: Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW
Numer ogłoszenia w BZP : 214250 - 2014; data zamieszczenia w BZP : 26.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Żłobek Samorządowy , Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 77 484 26 30, faks 77 484 26 30.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa - Żłobek.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach w zakresie zmiany systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : - wykonanie kompletnie pomieszczenia kotłowni gazowej, umywalni, WC dla dzieci oraz komunikacji (schody); - wyburzenie komina, starej posadzki, ścian działowych pomieszczeń istn. kotłowni i zaplecza technicznego; - wykucie drzwi pomiędzy pomieszczeniami, osadzenie nowych okien, w pomieszczeniach projektowanej pralni nowe posadzki bez ułożenia płytek ceramicznych; - wykonanie kompletnego wyposażenia kotłowni gazowej, - wykonanie nowej instalacji wewnętrznej c.w.u., - wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni i przyległych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.24.00-7, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że - zrealizował, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie robót polegających na przebudowie (również budowie, modernizacji lub remoncie) wewnętrznych instalacji wodociągowych lub ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania. Wartość zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być mniejsza niż 350.000,00 zł (brutto).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz winien wskazywać wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie (również budowie, modernizacji lub remoncie) wewnętrznych instalacji wodociągowych lub ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania o wartości co najmniej 350.000 zł brutto (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość 350.000 PLN brutto według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych), złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie oraz wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie robót budowlanych, polegających na przebudowie (również budowie, modernizacji lub remoncie) wewnętrznych instalacji wodociągowych lub ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania o wartości co najmniej 350.000 zł brutto (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość 350.000 PLN brutto według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych).;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany, o których mowa, mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany producenta zastosowanych materiałów, 4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 6) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej; 7) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia wykonawcy. Warunkiem dokonania zmian o których mowa , jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego : 1) opis proponowanej zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. Zmiany, o których mowa , mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności : 1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy; 7) zaistnienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; 8) siła wyższa. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa stanowią : 1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, 2) ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach, Os. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice sekretariat urzędu (pokój nr B 10).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

_____________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia : PDFsiwz_żłobek_2014.pdf (127,08KB)

Załacznik nr 1 do siwz :

Branża budowlana DOCBIOZ- Żłobek-1.doc (116,50KB)

PDFOPIS ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY - br archit.pdf (99,85KB)

DOCXZakres etapu z zakresu architektury i konstrukcji.docx (7,09KB)

PDFŻŁOBEK A1-PRZYZIEMIE-1.pdf (963,53KB)

PDFŻŁOBEK A2-DACH-1.pdf (428,95KB)

PDFŻŁOBEK A3-ELEWACJE-1.pdf (710,58KB)

Branża sanitarna PDF1_Opis techniczny- br sanit.pdf (248,78KB)

PDFRys_01zw-1.pdf (903,96KB)

PDFRys_02co-1.pdf (210,61KB)

PDFRys_03co-1.pdf (127,53KB)

Branża elektryczna PDFE1 - Rzut przyziemia-1.pdf (179,82KB)

PDFE2 - Tablica TG-1.pdf (274,71KB)

PDFE3 - Tablica TS-1.pdf (182,34KB)

PDFE4 - Tablica TS-1.pdf (272,50KB)

PDFOpis techniczny-br elektr.pdf (77,18KB)

Załacznik nr 2 do siwz : PDFŻłobek Zdzieszowice - branża budowlana.pdf (94,08KB)

PDFŻłobek Zdzieszowice - branża elektryczna.pdf (96,43KB)

PDFŻłobek_Zdzieszowice_branża sanitarna.pdf (313,14KB)

Załącznik nr 3 do siwz : PDFSTWiOR - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA.pdf (906,22KB)

PDFSTWiOR - BRANŻA ELEKTRYCZNA.pdf (162,09KB)

PDFSTWiOR - BRANŻA SANITARNA.pdf (117,54KB)

Załączniki do siwz nr od 4 do 9 : DOCdruk_oferty_zal_nr_8_do_SIWZ.doc (22,00KB)

DOCprojekt_umowy_zal_nr_9_do_SIWZ.doc (89,00KB)

DOCzalacznik_nr_4_do_siwz.doc (17,50KB)

DOCzalacznik_nr_5_do_siwz.doc (19,00KB)

DOCzalacznik_nr_6_do_siwz.doc (28,50KB)

DOCzał nr 7 - przynal do grupy kap.doc (16,00KB)

________________________________________________________________________________________________________

Postępowanie unieważniono ze względu na brak ofert .