Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja na temat Publicznego Przedszkola nr 6 im J. Brzechwy w Zdzieszowicach

ADRES:
Publiczne Przedszkole nr 6 im Jana Brzechwy w Zdzieszowicach
ulica Piastów 6 47-330 Zdzieszowice
tel/fax. 77 4 842 1 92

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:
Renata Szymik

STATUS PRAWNY:
Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego - Miasta i Gminy Zdzieszowice.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI:
Publiczne Przedszkole nr 6 im J.Brzechwy w Zdzieszowicach jest placówką wychowania przedszkolnego powołaną do działalności Zarządzeniem nr 2/92 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 1.09.1992r.

Od 1.09.2002r. przedszkole posiada Oddział Zamiejscowy mieszczący się przy ulicy Karola Miarki 36.
Przedszkole ma imię, które zostało nadane przez organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.

Numer statystyczny przedszkola REGON 530580530
Numer identyfikacji podatkowej NIP 749-17-50-084

Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach, a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Opolu.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  I  KOMPETENCJE JEDNOSTKI:
Przedszkole realizuje zadania dydaktyczno-wychowawczo –opiekuńcze w toku 4 letniego cyklu nauczania . Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat . Dziecko , któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym  w , którym skończy 10 lat .

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny obejmujący dzieci w zbliżonym wieku  z  uwzględnieniem ich potrzeb,zainteresowań ,uzdolnień .

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora  zaopiniowany przez  organ prowadzący  przedszkole.

Arkusz szczegółowo określa :
- czas pracy przedszkola
- liczbę pracowników zatrudnionych w przedszkolu
- ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole .

Organizację  pobytu dzieci  w przedszkolu  określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej .

Organizację pracy oddziałów przedszkolnych  opracowują nauczyciele z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci .

Publiczne Przedszkole nr 6 liczy pięć oddziałów przedszkolnych. Pracuje przez cały rok szkolny  z wyjątkiem przerw wakacyjnych .Jest placówką nie feryjną, pracuje w okresie przerw świątecznych.

Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest  przez organ prowadzący na wniosek dyrektora zgodnie  z  potrzebami środowiska, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej nie krótszy niż pięć godzin dziennie .

Pracownikami przedszkola są:
- dyrektor przedszkola,nauczycile
- pracownik administracyjny,
- pracownicy obsługi.

ZADANIA PRZEDSZKOLA:
Przedszkole działa na podstawie przepisów - Ustawy z dnia 7 września 1991r  oraz  Statutu Przedszkola .

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa w szczególności w zakresie : wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka jego podmiotowości   i przygotowania go do podjęcia nauki w szkole poprzez:
- budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacniania więzi uczuciowej z rodziną ,
- nabywanie przez dziecko umiejętności językowych, komunikowania się i czytania
- wspomaganie indywidualnego rozwoju osobowościowego ,
- kształcenie czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
- diagnozowania pracy przedszkola w celu jego ciągłego rozwoju .
Przedszkole realizuje podstawę programowa w oparciu o program  wychowania przedszkolnego wybrany z zestawu programów, zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej
2. Przedszkole stwarza warunki do prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.  W pracy z dziećmi stosowane  są  nowoczesne  metody  i formy pracy ,organizowane są  atrakcyjne formy   współpracy z rodzicami  i środowiskiem.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę podczas zajęć ,zabaw, wycieczek i spacerów.
4. Mając na uwadze wszechstronny  rozwój  zainteresowań   i   zdolności  dzieci przedszkole proponuje zajęcia dodatkowe :
- język angielski ,język mniejszości narodowej.

Dla dzieci  wymagających korekty postawy  organizpwane są ćwiczenia korekcyjne,  a dla dzieci  ze stwierdzonymi  wadami wymowy   zajęcia logopedyczne .

Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci w przedszkolu organizowana jest nauka religii.

5 Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przedszkole  organizuje  pomoc   w zakresie  żywienia  dzieci.

Przedszkole  realizuje   projekt   pod hasłem  "Przedszkolak  zuch wbiera  ruch na swieżym powietrzu"  w celu  otrzymania  Certyfikatu 

Przedszkola  Promujacego Zdrowie . Opracowana misja ,wizja  oraz   przyjęte do realizacji priorytety przedszkola  określają  kierunek  pracy  placówki, jej doskonalenia się i rozwoju.

ORGANY PRZEDSZKOLA:
Organami przedszkola są:
- dyrektor przedszkola
- rada pedagogiczna
- rada rodziców

Dyrektor jest kierownikiem jednostki budżetowej,
- sprawuje opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola,
- stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków poprzez aktywne działania prozdrowotne ,
- jest odpowiedzialny za dydaktyczny , wychowaczo –opiekuńczy poziom przedszkola,
- współpracuje z radą pedagogiczną jest  jej przewodniczącym,
- współpracuje z rodzicami  i  ich przedstawicielami  wchodzacymi  w skład  rady rodziców,
- decyduje w sprawach przyjmowania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród oraz wyznaczania kar    porządkowych ,występowania  z  wnioskami  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  w sprawach  nagród odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników ,
- sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli ,
- dba o doskonalenie zawodowe nauczycieli ,
- ocenia ich dorobek zawodowy  za okres stażu,
- realizuje plan finansowy przedszkola ,  zaopiniowany przez rade pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe wykorzystanie ,
- organizuje finansową ,gospodarczą ,administracyjną  działalność przedszkola
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania przedszkola dotyczące procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego:
- członkami rady są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu,
- rada działa w oparciu o swój regulamin pracy ,
- w posiedzeniach rady mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone na wniosek rady lub za jej zgodą ,
- przewodniczącym rady pedagogicznej   jest  dyrektor placówki ,

Rada Rodziców jest reprezentacją  ogółu rodziców  wychowanków przedszkola.
- działa na podstawie opracowanego regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny  ze statutem przedszkola ,
- podstawowym zadaniem rady jest współpraca z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę ,przedszkole w procesie dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczym,
- uczestniczenie w życiu przedszkola,
- przyczynianie się do podnoszenia jego jakości pracy oraz zaspakajania potrzeb dzieci .

Organy przedszkola współdziałają  tak aby gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji .

STRUKTURA WŁASNOŚCI:
Włąścicielem obiektu jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach.

Zarządcą obiektu, dyrektor przedszkola .

MAJĄTEK PUBLICZNY:
Majątek trwały: budynki, sprzęt oraz grunty są ewidencjonowane w księgach środków trwałych, a pozostałe składniki majatkowe w księgach inwentarzowych placówki .

TRYB DZIAŁANIA JEDNOSTKI:
Przedszkole jest jednostką budżetową podległą Urzędowi Miejskiemu w Zdzieszowicach. Ma własny budżet zatwierdzony przez radę miejską. Obsługę finansową prowadzi  Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty W Zdzieszowicach . Przedszkole nie prowadzi działalności gospodarczej.

SPOSOBY   PRZYJMOWANIA  I   ZAŁATWIANIA SPRAW:
Działalność placówki prowadzona jest zgodnie z instrukcją kancelaryjną, wytycznymi władz oświatowych i organu prowadzącego. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację własnej działalności oświatowej, finansowej i materiałowej.

Metryczka
 • wytworzono:
  09-09-2014
  przez: Renata Szymik
 • opublikowano:
  09-09-2014 12:58
  przez: Renata Szymik
 • zmodyfikowano:
  27-01-2015 21:59
  przez: Renata Szymik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 5752
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×