Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) 'OŚiGW' – roboty dodatkowe

Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) OŚiGW - roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia w BZP : 332876 - 2014; data zamieszczeniaw BZP : 08.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Żłobek Samorządowy, Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 77 484 26 30, faks 77 484 26 30.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa - Żłobek.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) OŚiGW - roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje : wykonanie studzienki wraz z wprowadzeniem zatapialnej pompy odprowadzającej wodę, wykonanie wentylacyjnych podstaw dachowych wraz z podłączeniem elektrycznym, podniesienie poziomu nawierzchni kostki brukowej przy wejściem do kotłowni, WC oraz pomieszczenia gospodarczego, wykonanie nowego komina i podłączenia poza strefą kotłowni, montażu grzejników w 3 pomieszczeniach ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.24.00-7, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Usługowo-Handlowa SZER Zdzisław Szerner, ul. Raciborska 21, 47-208 Reńska Wieś, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3696,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3696,69

 • Oferta z najniższą ceną: 3696,69 / Oferta z najwyższą ceną: 3696,69

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wynika to z treści art. 67, ust. 1, pkt. 5, lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 wraz z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: W trakcie prowadzenia robót natrafiono na następujące przeszkody (kolizje) nieuwzględnione w dokumentacji projektowej: 1. Po odkryciu kanału technologicznego pod posadzką okazało się, iż występuje okresowe podciąganie wód gruntowych po intensywnych opadach deszczu. Na etapie projektowania bez dokonania prac rozbiórkowych niemożliwe było stwierdzenie powyższego stanu. Konieczne jest wykonanie studzienki wraz z wprowadzeniem zatapialnej pompy odprowadzającej wodę. 2. Stan techniczny sufitu w kotłowni ( jego zawilgocenie i odpadający tynk) nie pozwala na zastosowanie przewidzianego w projekcie ocieplenia styropianem. W związku z tym należy zastosować rozwiązanie polegające na montażu sufitu podwieszanego, co dodatkowo na kolejnych etapach realizacji remontu pozwoli na uniknięcie kosztów prowadzenia instalacji. Poza tym w celu osuszenia sufitów należy wykonać wentylacyjne podstawy dachowe wraz z podłączeniem elektrycznym, które w przyszłości będą wykorzystane do wentylacji mechanicznej tego typu pomieszczeń. 3. Wykonanie wycieraczek i ich odwodnienia przed wejściem do kotłowni oraz uzyskanie odpowiednich spadków wymusza podniesienie poziomu nawierzchni kostki brukowej przy wejściem do kotłowni, WC oraz pomieszczenia gospodarczego. 4. Po odkryciu światła przewodów wentylacyjnych istniejącego komina wentylacyjnego kotłowni okazało się, iż podłączenie wentylacji pomieszczeń (łazienka, szatnia, wc, pomieszczenie pralni) spowodowałoby przejście przez strefę bezpieczeństwa pożarowego kotłowni, dlatego należy wykonać nowy komin i podłączenia poza strefą kotłowni w celu wentylowania w. w. pomieszczeń. 5. W związku z brakiem na tym etapie wykonania termomodernizacji budynku zachodzi konieczność montażu grzejników w 3 pomieszczeniach w celu poprawy parametrów cieplnych pomieszczeń.