Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2015 (VII kadencja)

Zestawienie Uchwał Rady Miejskiej 
 
Nr aktu z dnia Treść aktu prawnego
PDFXVII/139/2015 (234,45KB)
 
23 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. dla gminy Zdzieszowice
PDFXVII/138/2015 (570,32KB)
 
23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2016r.
PDFXVII/137/2015 (182,60KB)
 
23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2016r.
PDFXVI/136/2015 (214,87KB)
 
16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki Wodocuiągi i Kanalizacja sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach na lata 2014-2018.
PDFXVI/135/2015 (95,90KB)
 
16 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetragowym
PDFXVI/134/2015 (107,05KB)
 
16 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFXVI/133/2015 (103,56KB)
 
16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
PDFXVI/132/2015 (1,84MB)
 
16 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
PDFXVI/131/2015 (220,99KB)
 
16 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
PDFXV/130/2015 (382,84KB)
 
16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXVI/129/2015 (110,77KB)
 
16 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015r.
PDFXVI/128/2015 (544,13KB)
 
16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFXVI/127/2015 (1,02MB)
 
16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budzetowej na 2016r.
PDFXV/126/2015 (1,41MB)
 
25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020"
PDFXV/125/2015 (1,49MB)
 
25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2032"
PDFXV/124/2015 (103,07KB)
 
25 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż loklau mieszkalnego nr 6 położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 12
PDFXV/123/2015 (101,16KB)
 
25 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży loklau mieszkalnego nr 2 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12
PDFXV/122/2015 (377,70KB)
 
25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
PDFXV/121/2015 (949,46KB)
 
25 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXII/248/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
PDFXV/120/2015 (184,52KB)
 
25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
PDFXV/119/2015 (489,96KB)
 
25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaz budżetu Gminy dla niepublicznych przedszkoli (...)
PDFXV/118/2015 (1,47MB)
 
25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
PDFXV/117/2015 (304,64KB)
 
25 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
PDFXV/116/2015 (109,69KB)
 
25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFXV/115/2015 (183,75KB)
 
25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
PDFXV/114/2015 (107,05KB)
 
25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
PDFXV/113/2015 (107,03KB)
 
25 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i okreslenia ich wynagrodzenia za inkaso (...)
PDFXV/112/2015 (121,27KB)
 
25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
PDFXV/111/2015 (555,31KB)
 
25 listopada 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXV/110/2015 (157,04KB) 25 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015r.
PDFXIV/109/2015 (198,64KB)
 
28 października 2015r. w sprawie zmiany "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach na lata 2014-2018"
PDFXIV/108/2015 (52,54KB)
 
28 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
PDFXIV/107/2015 (495,20KB)
 
28 października 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXIV/106/2015 (127,22KB)
 
28 października 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015r.
PDFXIV/105/2015 (30,85KB)
 
28 października 2015r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2016-2019
PDFXIV/104/2015 (30,76KB)
 
28 października 2015r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na kadencję 2016-2019
PDFXIII/103/2015 (877,30KB)
 
30 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
PDFXIII/102/2015 (3,41MB)
 
30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
PDFXIII/101/2015 (6,69MB)
 
30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta zdzieszowice dla terenu poszerzenia cmentarza
PDFXIII/100/2015 (10,81MB)
 
30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice
PDFXIII/99/2015 (9,91MB)
 
30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa
PDFXIII/98/2015 (106,27KB)
 
30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. dla Gminy Zdzieszowice
PDFXIII/97/2015 (96,52KB)
 
30 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym
PDFXIII/96/2015 (103,83KB)
 
30 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Zdzieszowicach
PDFXIII/95/2015 (502,22KB)
 
30 września 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXIII/94/2015 (116,53KB)
 
30 września 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015r.
PDFXII/93/2015 (638,42KB)
 
26 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rozwadzy
PDFXII/92/2015 (46,52KB)
 
26 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015r.

PDFXI/91/2015 (136,98KB)
 
29 lipca 2015 r. w sprawie przekazania skargi
PDFXI/90/2015 (198,35KB)
 
29 lipca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok
PDFX/89/2015 (154,82KB)
 
9 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
PDFX/88/2015 (37,71KB)
 
9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości połozonych w Żyrowej
PDFX/87/2015 (30,19KB)
 
9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Zdzieszowicach
PDFX/86/2015 (35,62KB)
 
9 lipca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego w Opolu informacji o kandydatach na ławników
PDFX/85/2015 (90,13KB)
 
9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
PDFX/84/2015 (124,01KB)
 
9 lipca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
PDFIX/83/2015 (182,53KB)
 
24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2015 r.
PDFIX/82/2015 (55,12KB)
 
24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2015 r.
PDFIX/81/2015 (136,35KB)
 
24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIV/341/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" w formie pieniężnej
PDFIX/80/2015 (200,96KB)
 
24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr L/388/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
PDFIX/79/2015 (44,16KB)
 
24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
PDFIX/78/2015 (155,57KB)
 
24 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
PDFIX/77/2015 (33,46KB)
 
24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2014 r.
PDFIX/76/2015 (27,88KB)
 
24 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
PDFVIII/75/2015 (30,91KB)
 
27 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
PDFVIII/74/2015 (350,39KB)
 
27 maja 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFVIII/73/2015 (128,47KB)
 
27 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
PDFVIII/72/2015 (560,36KB)
 
27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
PDFVII/71/2015 (57,10KB)
 
29 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla Burmistrza Zdzieszowic


PDFVII/70/2015 (43,87KB)
 
29 kwietnia 2015 r.

w sprawie likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach

PDFVII/69/2015 (387,41KB)
 
29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFVII/68/2015 (138,36KB)
 
29 kwietnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok

PDFVII/67/2015 (30,25KB)
 
29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach
PDFVII/66/2015 (28,15KB)
 
29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach
PDFVII/65/2015 (31,61KB)
 
29 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12

PDFVII/64/2015 (30,95KB)
 
29 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12


PDFVII/63/2015 (46,02KB)
 
29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice

PDFVII/62/2015 (240,09KB)
 
29 kwietnia 2015 r.

o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XXXVIII/288/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągów i Kanalizacji” Spółka zo.o. w Zdzieszowicach na lata 2014 – 2018

PDFVI/61/2015 (32,35KB)
 
25 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
PDFVI/60/2015 (33,94KB)
 
25 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Failarskiego 19
PDFVI/59/2015 (54,21KB)
 
25 marca 2015 r.

w sprawie inkasa podatków lokalnych

PDFVI/58/2015 (507,59KB)
 
25 marca 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFVI/57/2015 (309,79KB)
 
25 marca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok

PDFVI/56/2015 (178,31KB)
 
25 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2015


PDFVI/55/2015 (368,15KB)
 
25 marca 2015 r.

w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza

PDFVI/54/2015 (34,11KB)
 
25 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych

PDFVI/53/2015 (356,18KB)
 
25 marca 2015 r.

w sprawie wieloletniego gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Zdzieszowice na lata 2015 – 2019

PDFVI/52/2015 (39,72KB)
 
25 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Kuźnia Raciborska w zakresie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie z terenu Gminy Zdzieszowice

PDFV/51/2015 (39,70KB)
 
25 lutego 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu

PDFV/50/2015 (37,39KB)
 
25 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Zdzieszowicach

PDFV/49/2015 (64,18KB)
 
25 lutego 2015 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok

PDFV/48/2015 (47,59KB)
 
25 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice

PDFV/47/2015 (41,08KB)
 
25 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

PDFV/46/2015 (157,15KB)
 
25 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice

PDFV/45/2015 (56,19KB)
 
25 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice

PDFV/44/2015 (32,92KB)
 
25 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego
w Zdzieszowicach

PDFV/43/2015 (446,25KB)
 
25 lutego 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców

PDFIV/42/2015 (325,65KB) 21 stycznia 2015 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zdzieszowice

PDFIV/41/2015 (121,95KB) 21 stycznia 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Opolu, zaciągniętej przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.z siedzibą w Zdzieszowicach na zadanie pn.: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”

PDFIV/40/2015 (68,86KB) 21 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałej Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach na I półrocze 2015r.

PDFIV/39/2015 (108,84KB) 21 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Stare Osiedle

PDFIV/38/2015 (40,36KB) 21 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Akacjowa – Zielona

PDFIV/37/2015 (41,69KB) 21 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Kościuszki – Korfantego

PDFIV/36/2015 (38,48KB) 21 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Piastów II

PDFIV/35/2015 (37,45KB)
 
21 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Piastów I

PDFIV/34/2015 (40,34KB) 21 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Stara Część Miasta

PDFIV/33/2015 (67,06KB) 21 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
w sołectwie Żyrowa

PDFIV/32/2015 (36,56KB) 21 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
w sołectwie Rozwadza

PDFIV/31/2015 (36,47KB)
 
21 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
w sołectwie Oleszka

PDFIV/30/2015 (37,33KB) 21 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
w sołectwie Krępna

PDFIV/29/2015 (38,53KB) 21 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
w sołectwie Jasiona

PDFIV/28/2015 (41,20KB) 21 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
w sołectwie Januszkowice

PDFIV/27/2015 (46,82KB) 21 stycznia 2015 r.

w sprawie zamiar likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach

PDFIV/26/2015 (342,85KB) 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok dla Gminy Zdzieszowice

PDFIV/25/2015 (0) 21 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFIV/24/2015 (884,19KB)

21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok