Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.

UCHWAŁA NR IV/24/2015
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach


z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645 i poz.1318; z 2014 r. poz.379 i poz.1072), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938 i poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 r. w łącznej kwocie 42.176.668 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 41.943.668,00 zł
2) dochody majątkowe: 233.000,00 zł
- jak w załączniku nr 1 – tab. nr 1
2. Ustala się wydatki budżetu na 2015 r. w łącznej kwocie 46.415.736 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 41.371.234,41 zł
2) wydatki majątkowe: 5.044.501,59 zł
- jak w załączniku nr 1 – tab. nr 2

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 4.239.068,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.239.068,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.494.100,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 255.032,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości 282.500,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 282.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości: 180 008,23 zł,
2) celową w wysokości: 99 610,00 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 647.616 zł.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015
- jak w załączniku nr 5, tab. nr 1 i 2

§ 9. Wydatki budżetu na 2015 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 127.300,77 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu.
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Edward Paciorek

 

PDFzałącznik nr 1 (245,32KB)
PDFzałącznik nr 2 (78,75KB)
PDFzałącznik nr 3 (79,80KB)
PDFzałącznik nr 4 (96,46KB)
PDFzałącznik nr 5 (102,47KB)
PDFzałącznik nr 6 (112,03KB)
PDFuzasadnienie (80,84KB)
PDFzałącznik nr 1 do uzasadnienia (75,49KB)
PDFzałącznik nr 2 do uzasadnienia (45,43KB)
PDFzałącznik nr 3 do uzasadnienia (41,22KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do zakupu gruntów (24,88KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży gruntów (72,48KB)
PDFwykaz ochrona środowiska (31,23KB)
PDFMiGBP (157,46KB)
PDFkultura (97,39KB)
PDFsport (98,67KB)