Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Numer ogłoszenia: 138382 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 126222 - 2015 data 27.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Żłobek Samorządowy, Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 77 484 26 30, fax. 77 484 26 30.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
  • W ogłoszeniu jest: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN) 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.06.2015r. do godz. 14:00.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu:przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Gogolinie oddział Zdzieszowice nr 638883101520033001534160004; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).4 Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania), muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp (w innym przypadku nie będą uznawane), oraz, że wypłata wadium nastąpi bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.5 Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt 8.3 b-e należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty w wadium. 6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp.7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp.8.Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp..
  • W ogłoszeniu powinno być: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN) 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.06.2015r. do godz. 14:00.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu:przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Gogolinie oddział Zdzieszowice nr 63 8883 1015 2003 3015 3416 0004; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).4 Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania), muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp (w innym przypadku nie będą uznawane), oraz, że wypłata wadium nastąpi bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.5 Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt 8.3 b-e należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty w wadium. 6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp.7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp.8.Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp..

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.1.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN) 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.06.2015r. do godz. 14:00.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu:przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Gogolinie oddział Zdzieszowice nr 63 8883 1015 2003 3015 3416 0004; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).4 Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania), muszą również posiadać w swo-jej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp (w innym przypadku nie będą uznawane), oraz, że wypłata wadium nastąpi bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.5 Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt 8.3 b-e należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty w wadium. 6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp.7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp.8.Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp..