Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Zasiłek celowy przysługuje zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

 • osobie, bądź rodzinie spełniającej kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej do 701 zł. i w rodzinie do 528 zł. na osobę przy jednoczesnym występowaniu jednej z wymienionych dysfunkcji: ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.

 

Zasiłek celowy może być przyznany z przeznaczeniem na:

 • zaspokojenie niezbędnej potrzeby, w tym zakup żywności, odzieży, opału, częściowego pokrycia drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, zakup leków, na pokrycie wydatków na dożywianie dziecka w szkole podstawowej, gimnazjum, zdarzenie losowe.
 • osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

 

W szczególnych okolicznościach zasiłek celowy może otrzymać osoba lub rodzina o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, jest to wówczas zasiłek celowy specjalny bezzwrotny.

Nazwa procedury Zasiłek celowy
Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.) art. 39 i art. 41
Wymagane dokumenty

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów, po uprzednim złożeniu wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej, pracownika socjalnego:

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu)
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 10. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 11. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 12. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 15. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników ;
 16. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 17. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
 18. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 19. zaświadczenia albo oświadczenia , o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej;
 20. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społeczej;
 21. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 22. oświadczenia o stanie majątkowym;
 23. inne - w zależności od charakteru sprawy.
Termin i sposób załatwienia Decyzję administracyjną wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnionego wniosku  w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków. Decyzja jest poprzedzona przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem środowiskowym, który przeprowadza się w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku.
Miejsce złożenia dokumentów Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice
Jednostka odpowiedzialna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach