Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.

UCHWAŁA NR XVI/127/2015
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r. poz. 1515), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938 i poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877; z 2015r. poz.532) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 r. w łącznej kwocie 45.437.227 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 43.801.777,00 zł
2) dochody majątkowe: 1.635.450,00 zł
- jak w załączniku nr 1 – tab. nr 1
2. Ustala się wydatki budżetu na 2016 r. w łącznej kwocie 49.159.527,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 43.849.028,90 zł
2) wydatki majątkowe: 5.310.498,10 zł
- jak w załączniku nr 1 – tab. nr 2

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 3.722.300,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.722.300,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone w wysokości 275.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 307.200,00 zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 306.200,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości: 371.900,45 zł,
2) celową w wysokości: 116.100,00 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 615.860,92 zł.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016
- jak w załączniku nr 4, tab. nr 1 i 2

§ 9. Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 137.004,63 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Edward Paciorek

PDFzałącznik nr 1 (331,77KB)
PDFzałącznik nr 2 (101,89KB)
PDFzałącznik nr 3 (134,90KB)
PDFzałącznik nr 4 (131,47KB)
PDFzałącznik nr 5 (143,51KB)
PDFuzasadnienie (91,65KB)
PDFzałącznik nr 1 do uzasadnienia (310,00KB)
PDFzałącznik nr 2 do uzasadnienia (76,65KB)
PDFzałącznik nr 3 do uzasadnienia (102,66KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do zakupu gruntów (55,95KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży gruntów (28,37KB)
PDFMiGBP (104,27KB)
PDFkultura (345,16KB)
PDFsport (270,85KB)